Informacje ogólne


W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział wszyscy członkowie Spółdzielni. Każdy członek otrzymuje zawiadomienie o swojej części Walnego Zgromadzenia wraz porządkiem obrad, terminem oraz miejscem zebrania.

W SM „Osiedle Młodych” Walne Zgromadzenie podzielone jest na 18 części, które liczą od 700-4300 członków. Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz podpisania uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwołuje w terminie 14 dni zebranie wszystkich Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie wyników głosowania uchwał następuje poprzez zliczenie wyników głosowań ze wszystkich części Walnego. Następnie, w terminie do końca czerwca, wyniki podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i w Kierownictwach Osiedli.


Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie:Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wnioskowej.
 5. Informacja Kierownictw Osiedli i Rad Osiedli z działalności za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłych rewidentów.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok wraz z wnioskami absolutoryjnymi dla członków Zarządu.
 8. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok,
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 12. Informacja Komisji Wnioskowej.
 13. Zakończenie obrad.

UWAGA:

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, będą do wglądu od 24.04.2018 r. we wszystkich Kierownictwach Osiedli oraz w biurze Zarządu Spółdzielni, os. Piastowskie 16, pok. 117. Warunkiem uczestnictwa członka w części Walnego Zgromadzenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

ZASOBY


287

Liczba budynków mieszkalnych

77

Liczba budynków użytkowych

30976

Liczba mieszkań

65258

Liczba mieszkańców

1683907 mkw.

Powierzchnia użytkowa ogółem

1586617 mkw.

Powierzchnia lokali mieszkalnych

97290 mkw.

Powierzchnia lokali użytkowych

Terminarz


TERMINARZ 19 części Walnego Zgromadzenia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
w dniach od 09.05.2018 r. do 29.05.2018 r.

DATA OSIEDLE NR
CZĘŚCI
ADRESY MIEJSCE ZEBRANIA
09.05.18
(środa)
17:30
Orła Białego 16 3, 4, 6-28, 30-71, 74-86, 89-101, 106-119 Szkoła Podstawowa nr 64
im. Marii Konopnickiej
w Poznaniu
os. Orła Białego 120
61-251 Poznań
09.05.18
(środa)
17:30
Jagiellońskie 4 1-8, 12, 15-26, 31-87, 94-119, 122-127 Dom Kultury „Jagiellonka”
os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań
10.05.18
(czwartek)
17:30
Pomet 7 ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54,
ul. Warszawska 75-79, 87-91,
ul. Konarskiego 28-34,
ul. Nadolnik 2-3,
ul. Darzyborska 1-7
Szkoła Podstawowa nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19
61-044 Poznań
10.05.18
(czwartek)
17:30
Oświecenia 5 2-25, 27, 29-57, 62, 65-112 Dom Kultury „Jagiellonka”
os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań
15.05.18
(wtorek)
17:30
Stare Żegrze – Polan 14 os. Polan 1-53, os. Stare Żegrze 20-35, 37-67, 102-108, 142-150 Gimnazjum nr 27
Zespół Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka
os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań
15.05.18
(wtorek)
17:30
Powstań Narodowych 6 1, 3-28, 31-37, 39-61 Dom Kultury „Jagiellonka”
os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań
16.05.18
(środa)
17:30
Stare Żegrze 15 2-13, 68-79, 85-87, 89a-d, 95a-i, 96a-d, 98-101, 111a-b, 114a-c, 115a-c, 116-120,
122-128, 130-141, 151, 161-174, 176-185, 187-189, garaże w budynku wolnostojącym,
lokal użytkowy – os. Stare Żegrze 71A
Gimnazjum nr 27
Zespół Szkół  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka
os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań
16.05.18
(środa)
17:30
Lecha 11 2-13, 15-36, 39, 40, 42, 45-78, 80-119, 122-129,
lokal użytkowy – os. Lecha 15A
Dom Kultury „Orle Gniazdo”
os. Lecha 43
61-220 Poznań
17.05.18
(czwartek)
17:30
Czecha 12 5-58, 61-72, 77-108, 114-139 Dom Kultury „Orle Gniazdo”
os. Lecha 43
61-220 Poznań
17.05.18
(czwartek)

17:30
Piastowskie 1 2-15, 18-21, 23, 24, 28-36,
ul. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c,
ul. Kórnicka 26a-c
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14
os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
22.05.18
(wtorek)
17:30
Rzeczypospolitej 8 1,3, 8-14, 16-41, 45-76, 79-110,
lokal użytkowy – os. Rzeczypospolitej 20A
Dom Kultury „Jędruś”
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań
22.05.18
(wtorek)
17:30
Piastowskie 2 40, 43-54, 56, 57, 59-62, 66-73 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14
os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
23.05.18
(środa)
17:30
Armii Krajowej 9 1-95, 98, 102, 105, 108-123, 126-149,
lokal użytkowy – os. Armii Krajowej 94A
Dom Kultury „Jędruś”
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań
23.05.18
(środa)
17:30
Piastowskie 3 82-100, 102, 103, 107-115 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14
os. Piastowskie 65
61-156 Poznań
24.05.18
(czwartek)
17:30
Bohaterów II Wojny Światowej 10 2-28, 31, 32, 34-37, 39-86,
lokal użytkowy – os. Bohaterów II Wojny Światowej 37A
Dom Kultury „Jędruś”
os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań
24.05.18
(czwartek)
17:30
Rusa 17 1-13, 15-52 Szkoła Podstawowa nr 6
im. Hipolita Cegielskiego
os. Rusa 56
61-245 Poznań
29.05.18
(wtorek)
17:30
Tysiąclecia 13 3-14, 16-29, 33-42, 45-54, 63-66, 70-72,
lokal użytkowy – os. Tysiąclecia 55A i B
Dom Kultury „Jubilat”
os. Tysiąclecia 30
61 – 255 Poznań
29.05.18
(wtorek)
17:30
Rusa 18 62-119, 121-138, ul. Raka 8 Szkoła Podstawowa nr 6
im. Hipolita Cegielskiego
os. Rusa 56
61-245 Poznań