Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień” na:

roboty instalacyjne – wymianę starych głowic cieczowych na Danfoss Versa 5216 w niskich budynkach mieszkalnych na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu.

Termin składania ofert i wpływu wadium:

Termin składania ofert do 26.09.2017 roku, godz. 11:30;
Termin wpłaty wadium do 25.09.2017 roku (przelew)
Termin otwarcia ofert 26.09.2017 roku godz. 12:00.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani  mogą  odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pokój nr 11) w terminie od 30.08.2017 roku w godz. 10:00 do 12:00.

Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Kierownik Techniczny Osiedla Piastowskiego – Roman Krzywiński tel. 61 222-38-55.