Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie przedwstępnej umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i przeniesienia własności na rzecz nabywcy położonych w Poznaniu:

a) os. Lecha 30/9 – przedwstępna umowa przeniesienia własności o pow. użytkowej 41,40 m2, IV piętro, w budynku IV piętrowym (2 pokoje, jasna kuchnia, balkon).
Cena wywołania – 198.720,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

Pierwszeństwo w przetargu mają oferty jednorazowej wpłaty ceny oferowanej. Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni  (liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu). Następnie rozpatrywane będą oferty z wpłatą ceny oferowanej na raty.

Sposób i termin wpłaty ceny oferowanej:
I rata w wysokości 70% ceny oferowanej, w terminie 30 dni liczonym od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu, pozostała kwota w 60 miesięcznych ratach począwszy od następnego miesiąca po zawarciu umowy przedwstępnej.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu pod budynkiem, po wpłacie I raty, na wymieniony powyżej lokal mieszkalny Spółdzielnia zawrze z zainteresowaną osobą notarialną przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu. Aktualnie nie jest możliwe ustalenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Termin ten jest uzależniony od uregulowania tytułu prawnego do gruntu w nieruchomości obejmującej m.in. budynek na Os. Lecha 21-30. Przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności na członka Spółdzielni może zaistnieć konieczność dopłaty  w związku z  uregulowaniem tytułu prawnego do gruntu.

b) os. Czecha 72/4 – przedwstępna umowa przeniesienia własności o pow. użytkowej 42,20 m2, I piętro, w budynku XI piętrowym (2 pokoje, jasna kuchnia, balkon) – stan deweloperski.
Cena wywołania – 209.800,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Pierwszeństwo w przetargu mają oferty jednorazowej wpłaty  ceny oferowanej. Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni  (liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu ). Następnie rozpatrywane będą oferty z wpłatą ceny oferowanej na raty.

Sposób i termin wpłaty ceny oferowanej:
I rata w wysokości 70% ceny oferowanej, w terminie 30 dni liczonym od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu, pozostała kwota w 60 miesięcznych ratach począwszy od następnego miesiąca po zawarciu umowy przedwstępnej.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu pod budynkiem,  po wpłacie I raty, na wymieniony powyżej lokal mieszkalny Spółdzielnia zawrze z zainteresowaną osobą notarialną przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu. Aktualnie nie jest możliwe ustalenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Termin ten jest uzależniony od uregulowania tytułu prawnego do gruntu w nieruchomości obejmującej m.in. budynek na Os. Czecha 61-72. Przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności na członka Spółdzielni może zaistnieć konieczność dopłaty w związku z  uregulowaniem tytułu prawnego do gruntu.

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pon. w godz. 10:00 – 16:00 a od wt. – pt. w godz. 10:00  – 14:00), bądź przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr  konta   PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni – os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16.

Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych  z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. ……………..” w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 19 lipca 2018 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokali w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla tel. 61 877 79 61.

Pozostałe  informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16, pokój nr 10 i 16  lub tel. 61 879 04 11 – Dział Mieszkaniowy w godzinach 10:00 – 14:00.