Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności na rzecz nabywcy położonego w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej 3/7 – o pow. użytkowej 53,00 m2, III piętro, w budynku IV piętrowym (3 pokoje, jasna kuchnia, balkon).

Stan techniczny lokalu – do remontu.

Cena wywołania 234 800,00 zł. Słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pon. w godz. 10:00 – 16:00, wt. – pt. w godz. 10:00 – 14:00), bądź  przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr konta PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16.

Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych  z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny przy ul. Darzyborskiej 3/7” w terminie do 9 października 2018 r. do godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 18 października 2018 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokali w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla tel. 61 653 78 15. Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16 (pokój nr 10 i 16) lub tel. 61 879 04 11 – Dział Mieszkaniowy w godzinach 10:00 – 14:00.