Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16 61-148 Poznań ogłasza II przetarg nieograniczony na:

zawarcie przedwstępnej umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności na rzecz nabywcy położonego w Poznaniu – os. Czecha 72/4 – przedwstępna umowa przeniesienia własności o pow. użytkowej 42,20 m2, I piętro, w budynku XI-piętrowym (2 pokoje, jasna kuchnia, balkon) – stan deweloperski.

Cena wywołania – 188.820,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

Pierwszeństwo w przetargu mają oferty jednorazowej wpłaty ceny oferowanej. Termin wpłaty ceny oferowanej – 30 dni (liczonych od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu).

Następnie rozpatrywane będą oferty z wpłatą ceny oferowanej na raty.

Sposób i termin wpłaty ceny oferowanej: I rata w wysokości 70% ceny oferowanej, w terminie 30 dni liczonym od kolejnego dnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Spółdzielni o wygraniu przetargu, pozostała kwota w 60 miesięcznych ratach począwszy od następnego miesiąca po zawarciu umowy przedwstępnej.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu pod budynkiem,  po wpłacie I raty, na wymieniony powyżej lokal mieszkalny Spółdzielnia zawrze z zainteresowaną osobą notarialną przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu. Aktualnie nie jest możliwe ustalenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Termin ten jest uzależniony od uregulowania tytułu prawnego do gruntu w nieruchomości obejmującej m.in. budynek na Os. Czecha 61-72. Przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności na członka Spółdzielni może zaistnieć konieczność dopłaty w związku z  uregulowaniem tytułu prawnego do gruntu.

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pon. w godz. 10:00 – 16:00 a od wt. – pt. w godz. 10:00  – 14:00), bądź przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty.

Nr konta – PKO BP S.A. V Oddział Poznań 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078

Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.

Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni – os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16.

Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych  z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.

Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16, w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Czecha 72/4” w terminie do dnia 8 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 24 sierpnia 2018 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla (tel. 61 872 44 56). Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, os. Piastowskie 16, pokój nr 10 i 16 lub tel. 61 879 04 11 – Dział Mieszkaniowy w godzinach 10:00 – 14:00.