Jak załatwić sprawę?


Kontakt do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego:

os. Piastowskie 16, pokój nr 10
61-148 Poznań

tel. 61 877 29 36, 61 222 38 08

e-mail: dzialmieszkaniowy@osiedlemlodych.pl


1. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym

Jeżeli sprzedajesz mieszkanie:

  • zwróć się do Spółdzielni z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wymaganego przez notariusza do sprzedaży oraz do banku w przypadku załatwiania formalności kredytowych przez kupującego (PATRZ: Wniosek o wydanie zaświadczenia do sprzedaży mieszkania)
  • w przypadku zbycia jedynego prawa  w zasobach naszej Spółdzielni, w akcie notarialnym zrezygnuj z członkostwa w spółdzielni – jeżeli nie zamierzasz nabywać innego lokalu w naszych zasobach


2. Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu na rynku wtórnym

Jeżeli nabyłeś mieszkanie:

  • zgłoś się do działu mieszkaniowego, pok. nr 10; tel. 61 877 29 36 (przyjmowanie interesantów – pon.: 10:00-17:00, wt.-pt.: 10:00-14:00) z aktem notarialnym kupna-sprzedaży (do wglądu) ,
  • wypełnij  deklarację przystąpienia do Spółdzielni (PATRZ: Deklaracja przystąpienia do spółdzielni)

UWAGA
od dnia podpisania aktu notarialnego do dnia przystąpienia w poczet członków Spółdzielni, nowy właściciel ma naliczone wyższe opłaty eksploatacyjne.

  • wpłać udziały i wpisowe w wysokości 420 zł (osoby fizyczne), 3 120 zł (osoby prawne) na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068
    potwierdzenie wpłaty / przelewu należy przedstawić do wglądu lub kopię załączyć do deklaracji
  • w przypadku zamiaru założenia Księgi Wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu złóż wniosek o wydanie zaświadczeń koniecznych do jej założenia (PATRZ: Wniosek o wydanie zaświadczeń do założenia księgi wieczystej)


3. Chcesz zostać członkiem Spółdzielni obok współmałżonka

Powinieneś wpłacić wpisowe i udziały oraz wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni


4. Zamierzasz zrezygnować z członkostwa w Spółdzielni i z lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Chcesz, aby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługuje Tobie, należało do osoby Ci bliskiej.

Osobą bliską w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest: zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu

W związku z rezygnacją z lokatorskiego prawa do lokalu konieczne będzie określenie wysokości wkładu mieszkaniowego według wartości rynkowej lokalu – określonej przez rzeczoznawcę – koszt wyceny 250 zł. Należy wypełnić wniosek (PATRZ: Rezygnacja z lokatorskiego prawa do lokalu)

Po otrzymaniu operatu szacunkowego zgłoś się do nas w celu złożenia rezygnacji z członkostwa i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Osoba, która ubiega się o członkostwo i ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu wypełnia m.in. deklarację przystąpienia do Spółdzielni.


5. Jeżeli chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zgonie małżonka

Po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi.
Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie 1 roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy z przydziałem/umową i oryginałem aktu zgonu.


6. Jeżeli chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie

  • Jeżeli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, powinieneś zgłosić się do nas w terminie 1 roku z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego / byłym małżonkiem celem złożenia oświadczenia o przepisaniu  praw do lokalu.
  • Jeżeli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zgłoś się z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego / aktem notarialnym podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej