Wywóz śmieci na nowych zasadach

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu przypomina, że od 1 lipca 2013 r. w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nastąpiła zmiana w gospodarowaniu odpadami. Nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP).


Oświadczenia

W związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2015 r. ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Zarząd Spółdzielni informuje:

 1. W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego w trakcie danego miesiąca, opłatę
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten miesiąc ponosi poprzedni użytkownik. Nowy użytkownik obciążony zostanie opłatą od nowego miesiąca.
 2. W przypadku złożenia korekty oświadczenia zmniejszającej liczbę osób zamieszkujących
  w lokalu, obniżenie opłaty następuje:
  – w danym miesiącu, gdy korekta oświadczenia została złożona do 7-ego dnia danego miesiąca włącznie,
  – od następnego miesiąca, gdy korekta oświadczenia została złożona po 7 dniu danego miesiąca.
 3. W przypadku złożenia korekty oświadczenia zwiększającej liczbę osób zamieszkujących w lokalu, podwyższenie opłaty następuje od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.
 4. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty pobieranej od mieszkańców.

W sytuacji, gdy w oświadczeniu poinformowano Spółdzielnię o zerowej liczbie osób w danym lokalu lub gdy oświadczenie nie zostało złożone, a występuje zużycie wody w danym lokalu, wówczas osoby władające lokalem powinny dokonać korekty oświadczenia lub złożyć oświadczenie zgodne z prawdą.


Opłaty

Stawka za posegregowane odpady wynosi obecnie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.
Sprawdzaniem prawidłowości segregacji zajmuje się firma wywożąca odpady.


Odbiór odpadów

Od 1 stycznia 2015 roku Konsorcjum FBSerwis S.A. oraz Alkom rozpoczęło świadczenie usług w ramach kontraktu odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z następujących dzielnic Poznania:

 • Grunwald (Sektor I)
 • Piątkowo (Sektor III)
 • Rataje (Sektor VI)
 • Winogrady (Sektor VIII).

Odpady wielkogabarytowe

Zgodnie ze stanowiskiem ZM GOAP odpady wielkogabarytowe będą bez dodatkowych opłat, przyjmowane indywidualnie od mieszkańców w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Poznaniu:

 • ul. 28 Czerwca 1956r. 284
 • ul. Wrzesińska 12
 • oraz w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa 1

Koszty organizacji i transportu tych odpadów ponoszą indywidualnie mieszkańcy.
W przypadku pozostawienia odpadów wielkogabarytowych przez mieszkańców przy wiatach śmietnikowych, koszty ich wywozu obciążą dodatkowo wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.


Segregacja

Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy:

 • pojemnik zielony – szkło kolorowe i bezbarwne, np. butelki ze szkła barwionego i bezbarwnego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła barwionego i bezbarwnego bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek.
 • pojemnik niebieski – papier i tektura, np. gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, kartony, tektura falista.
 • pojemnik żółty – tworzywa sztuczne i metale, np. kartoniki po mleku, worki i reklamówki, zgniecione i puste butelki plastikowe bez nakrętek, plastikowe opakowania po żywności, aluminiowe puszki po napojach i konserwach, opakowania z metali, kapsle
 • pojemnik czarny, szary lub niebieski (w zależności od firmy wywożącej) – śmieci zmieszane, np. odpady kuchenne, odpady higieniczne (pieluchy), inne odpady nie będące niebezpiecznymi lub niepodlegające zbiórce selektywnej.

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe nie powinny być zanieczyszczone resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami oraz nie powinny zawierać mokrego papieru i mokrej tektury.

Przepisy szczegółowe dotyczące segregowania śmieci znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM „GOAP”.


PLIKI DO POBRANIA


WIĘCEJ INFORMACJI

Informator Odpadowe ABC

Informator ABC ustawy śmieciowej

www.goap.org.pl
lub pod nr tel. 61 624 22 22