Informacje ogólne

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 12/2024 z dnia 19 marca 2024 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w dniach od 14 do 24 maja br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, które podzielone będzie na 18 części, każda z nich liczy od 700 – 4 300 członków. Zebrania odbędą się w ratajskich domach kultury i szkołach. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zostaną zawiadomieni na piśmie (od 22 marca do 3 kwietnia br. gospodarze domów będą dostarczać zawiadomienia o poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio do mieszkań).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2024 publikujemy poniżej.

Po zakończeniu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w celu ustalenia wyników głosowania uchwał oraz ich podpisania, Zarząd zwoła w terminie 14 dni zebranie wszystkich Przewodniczących części Walnego Zgromadzenia. Następnie, w terminie 7 dni po podpisaniu uchwał, wyniki zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli i Zarządzie Spółdzielni. Dodatkowo powyższe informacje pojawią się na stronie internetowej.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 4. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wnioskowej.
 5. Informacja Kierownictw Osiedli i Rad Osiedli z działalności za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 rok oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z wnioskami absolutoryjnymi dla członków Zarządu za 2023 rok.
 8. Dyskusja nad punktami 5, 6, 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2023 rok,
  b) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
 10. Informacja Komisji Wnioskowej.
 11. Zakończenie obrad.

 

Uwaga:

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia w 2023 roku, z którymi członkowie mają prawo się zapoznać, będą do wglądu od 22.04.2024 r. w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 117) w godzinach pracy Spółdzielni. Warunkiem uczestnictwa członka w części Walnego Zgromadzenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.


Terminarz Walnego Zgromadzenia

 Rozpoczęcie obrad: godz. 17:30

 

TERMIN CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

OSIEDLE/A NUMER CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

ADRES

MIEJSCE CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

14.05.2024 r. (wtorek)

 

Rusa

17

1-13, 15-52

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi

os. Rusa 56
61-245 Poznań

14.05.2024 r. (wtorek) Tysiąclecia

13

3-14, 16-29, 33-42, 45-54, 63-66, 70-72

Dom Kultury „Jubilat”

os. Tysiąclecia 30
61-255 Poznań

15.05.2024 r. (środa)

Rusa 18 62-119, 121-138

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi

os. Rusa 56
61-245 Poznań

15.05.2024 r. (środa)

Orła Białego 16 3, 4, 6-28, 30-71, 74-86, 89-101, 16-119

Gospoda Familijna (przy piekarni FAWOR)

ul. Unii Lubelskiej 1
61-249 Poznań

16.05.2024 r. (czwartek)

Lecha

11

2-13, 15-36, 39, 40, 42, 45-78, 80-119, 122-129

Dom Kultury „Orle Gniazdo”

os. Lecha 43
61-294 Poznań

16.05.2024 r. (czwartek)

Stare Żegrze 15

2-13, 68-79, 85-87, 89a-d, 95a-i, 96a-d, 98-101, 111a-b, 114a-c, 115a-c, 116-120, 122-128, 130-141, 151, 161-174, 176-185, 187-189, 151a-garaże, l. użytkowy os. stare Żegrze 71a

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 19 w Poznaniu

os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań

17.05.2024 r. (piątek)

Czecha

 

12

5-58, 61-72, 77-108, 114-139

 

Dom Kultury „Orle Gniazdo”

os. Lecha 43
61-294 Poznań

17.05.2024 r.
(piątek)

Stare Żegrze i Polan 14 os. Polan 1-53, os. Stare Żegrze 20-35, 37-67, 102-108, 142-150

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 19 w Poznaniu

os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań

20.05.2024 r. (poniedziałek)

Piastowskie 1 2-15, 18-21, 23, 24, 28-36, ul. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c, ul. Kórnicka 26a-c

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

os. Piastowskie 65
61-156 Poznań

20.05.2024 r.
(poniedziałek)

Armii Krajowej 9

1-95, 98, 102, 105, 108-123, 126-149, l. użytkowy-os. Armii Krajowej 94a

Dom Kultury „Jędruś”

os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań

21.05.2024 r. (wtorek) Piastowskie 2 40, 43-54, 56, 57, 59-62, 66-73

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

os. Piastowskie 65
61-156 Poznań

21.05.2024 r. (wtorek) Bohaterów II Wojny Światowej

10

2-28, 31, 32, 34-37, 39-86 + l. użytkowy os. Boh. II Wojny Św. 37a

Dom Kultury „Jędruś”

os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań

22.05.2024 r. (środa)

Piastowskie

3 82-100, 102, 103, 107-115

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka w Poznaniu

os. Piastowskie 65
61-156 Poznań

22.05.2024 r. (środa)

Jagiellońskie 4 1-8, 12, 15-26, 31-87, 91-119, 122-127

Dom Kultury „Jagiellonka”

os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań

23.05.2024 r. (czwartek)

Pomet 7 ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54, ul. Warszawska 75, 77, 79, 87, 89, 91, ul. Konarskiego 28, 30, 32, 34, ul. Nadolnik 2-3, ul. Darzyborska 1-7

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu

ul. Inowrocławska 19
61-044 Poznań

23.05.2024 r. (czwartek)

Oświecenia 5 2-25, 27, 29-57, 62, 65-112

Dom Kultury „Jagiellonka”

os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań

24.05.2024 r. (piątek)

Rzeczypospolitej 8 1, 3, 8-14, 16-41, 45-76, 79-110, + l. użytkowy os. Rzeczypospolitej 20a

Dom Kultury „Jędruś”

os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań

24.05.2024 r. (piątek)

Powstań Narodowych 6 1, 3-28, 31-32, 34-37, 39-61

Dom Kultury „Jagiellonka”

os. Jagiellońskie 120
61-222 Poznań