Związek Międzygminny „GOAP”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że od 1 lipca 2013 r. w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nastąpiła zmiana w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Nowym systemem odbioru odpadów zarządza Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM „GOAP”).

Bieżące informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ZM „GOAP” znajdują się na www.goap.org.ploraz są publikowane w aktualnościach na stronie głównej Spółdzielni.


Oświadczenie

Zgodnie z § 8 ust. 3 Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, wysokość opłat wskazanych w § 5 ust. 3 pkt. g (gospodarowanie odpadami komunalnymi) naliczana jest na podstawie Oświadczenia złożonego przez użytkownika lokalu o liczbie osób zamieszkałych w danym lokalu oraz aktualnymi stawkami opłat uchwalonymi przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i nie podlega rozliczeniu.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2015 r. ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Zarząd Spółdzielni informuje:

  1. W przypadku zmiany użytkownika lokalu mieszkalnego w trakcie danego miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten miesiąc ponosi poprzedni użytkownik. Nowy użytkownik obciążony zostanie opłatą od nowego miesiąca.
  2. W przypadku złożenia korekty oświadczenia zmniejszającej liczbę osób zamieszkujących
    w lokalu, obniżenie opłaty następuje:
    – w danym miesiącu, gdy korekta oświadczenia została złożona do 7-ego dnia danego miesiąca włącznie,
    – od następnego miesiąca, gdy korekta oświadczenia została złożona po 7 dniu danego miesiąca.
  3. W przypadku złożenia korekty oświadczenia zwiększającej liczbę osób zamieszkujących w lokalu, podwyższenie opłaty następuje od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.
  4. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty pobieranej od mieszkańców.

W sytuacji, gdy w oświadczeniu poinformowano Spółdzielnię o zerowej liczbie osób w danym lokalu lub gdy oświadczenie nie zostało złożone, a występuje zużycie wody w danym lokalu, wówczas osoby władające lokalem powinny dokonać korekty oświadczenia lub złożyć oświadczenie zgodne z prawdą.