REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH I ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH W DOMACH KULTURY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” w POZNANIU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

A. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII
1. Organizatorem półkolonii jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, zwana dalej SM OM.
2. Regulamin półkolonii obowiązuje:
2.1. Wszystkich uczestników półkolonii,
2.2. Rodziców i opiekunów prawnych uczestników półkolonii,
2.3. Kierownika Domu Kultury, Kierownika półkolonii, wychowawców oraz instruktorów półkolonii.
3. Półkolonie odbywają się w okresie wakacji letnich (Akcja Lato) i ferii zimowych (Akcja Zima) w terminach ustalanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na dany rok szkolny dla woj. wielkopolskiego.
4. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat przez Domy Kultury SM OM w tygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku przez 5 dni roboczych – dokładne godziny ustalane są przez każdy Dom Kultury, zwany dalej także DK, indywidualnie.
5. Zapisy na półkolonie rozpoczynają się tego samego dnia w każdym Domu Kultury i trwają do  momentu wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc na turnusach jest ograniczona i  ustalana indywidualnie dla każdego DK. Godziny zapisów ustalane są indywidualnie dla każdego DK. Termin (data i godzina) rozpoczęcia zapisów, koszt turnusu, godziny zajęć i  planowany program półkolonii podane są w ogłoszeniu o organizowanych półkoloniach na stronie Organizatora: www.osiedlemlodych.pl, na profilu fb Organizatora lub profilu fb danego Domu Kultury, w którym odbywają się półkolonie.
5.1. Zapisy na półkolonie odbywają się osobiście lub telefonicznie. Organizator półkolonii dopuszcza możliwość zapisów internetowych w danej placówce w stosunku do wcześniej określonej przez Organizatora puli miejsc. W pierwszej kolejności prowadzone są zapisy osobiste, następnie telefoniczne, w zależności od zainteresowania półkoloniami w danym DK i w zależności od liczby
dostępnych miejsc. Jeśli w danej placówce odbywają się zapisy internetowe, wówczas odbywają się one w pierwszej kolejności, jednak nie dotyczą całej puli miejsc
5.2. Jedna osoba może zapisać jedno dziecko (wyjątek stanowi zapisanie rodzeństwa). Kierownik Domu Kultury może podjąć decyzję, że jedna osoba może zapisać więcej niż  jedno dziecko.
5.3. Jedno dziecko może zostać zapisane na maksymalnie dwa turnusy w danym DK  podczas jednego sezonu półkolonii. Kierownik Domu Kultury może podjąć decyzję, że  jedno dziecko może zostać zapisane na więcej niż dwa turnusy w danym DK.
5.4. Zgłoszenie internetowe (online) uczestnika odbywa się przez formularz elektroniczny, dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.osiedlemlodych.pl. Organizator, na  podstawie wysłanego zgłoszenia decyduje o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w  półkolonii. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdza zakwalifikowanie dziecka do uczestnictwa w półkoloniach w odpowiedzi mailowej w  przypadku wydania negatywnej decyzji o zapisie przez Organizatora, zgłaszający zostanie o tym poinformowany również w formie mailowej.
6. W ramach opłaty za półkolonie uczestnicy mają zapewnione: wszystkie bilety wstępu, przejazdy, ubezpieczenie NNW, przybory dydaktyczne i sprzęt rekreacyjno-sportowy, napoje, drugie śniadanie i/lub ciepły posiłek (w zależności od DK).
7. Opłatę za turnus półkolonii należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych od momentu zapisania lub  w terminie podanym przez Kierownika DK, wybierając jeden z niżej wskazanych sposobów płatności:
7.1. na konto SM OM: w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka, miejsce oraz datę turnusu – wzór opisania przelewu przekazuje każdy DK podczas zapisów (przy tej płatności konieczne jest wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy danego DK  lub  dostarczenie potwierdzenia do danego DK);
7.2. osobiście w siedzibie danego DK w dniach i godzinach otwarcia placówki. Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie lub nieprzesłanie/niedostarczenie potwierdzenia płatności (w przypadku wpłaty na konto SM OM) jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w półkoloniach.
8. Ustala się 10 % zniżkę dla każdego dziecka, w przypadku zapisania rodzeństwa w danym sezonie Akcji Lato lub Akcji Zima. Placówka prowadząca Akcję Lato lub Akcję Zima musi zostać poinformowana przez zapisującego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o chęci skorzystania ze zniżki.
9. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie  uprawnia do ubiegania się o zwrot opłaty lub jej części.
10. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformowania Kierownika DK o nieobecności dziecka lub rezygnacji z turnusu. Zwrot opłaty za rezygnację z uczestnictwa w turnusie półkolonii z przyczyn losowych rozpatrywany będzie indywidualnie na podstawie złożonego do DK przez rodziców lub opiekunów prawnych pisemnego wniosku i paragonu lub  potwierdzenia dokonania przelewu płatności za turnus.
11. Kierownik DK ma prawo odmówić zwrotu opłaty za rezygnację uczestnika na półkolonii z innych przyczyn niż wskazane w pkt. 10 w zdaniu drugim. Decyzją Kierownika DK zwrot opłaty możliwy jest tylko w przypadku utworzonej listy rezerwowej w danym DK lub  gdy  możliwa jest zmiana miejsca i terminu półkolonii.
12. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, instruktorów oraz Kierownika półkolonii wg harmonogramu.
13. Organizator nie zaleca przynoszenia na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.
15. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora.
17. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach dziecka i problemach wychowawczych.
18. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i Kierownika półkolonii.
18.1. Ramowy plan jest przedstawiony na stronie www.osiedlemlodych.pl i w danej placówce.
18.2. Szczegółowy plan zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć każdego turnusu.
19. Organizator zapewnia wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika półkolonii z powodu dysfunkcji/problemów zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają zapewnienie dziecku właściwej opieki.

B. KADRA
1. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.
2. Opiekun to wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Opiekun ma obowiązek:
2.1. zapoznania się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników półkolonii będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników półkolonii;
2.2. prowadzenia dziennika zajęć;
2.3. organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
2.4. pilnowania uczestników i niepozostawiania ich bez opieki;
2.5. sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
2.6. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;
2.7. poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii;
2.8. informowania na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o zachowaniu uczestnika i jego stanie zdrowia.
3. Instruktor to osoba prowadząca wybrane zajęcia programowe zgodnie z planem półkolonii.
4. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.

C. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
1. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani:
1.1. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć oraz zgłoszenia każdorazowo odbioru dziecka z półkolonii u wychowawcy lub Kierownika półkolonii;
1.2. w razie konieczności napisać pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej;
1.3. ustalić z wychowawcą lub Kierownikiem półkolonii fakt odbierania dziecka wcześniej lub przyprowadzania później;
1.4. podpisać stosowne oświadczenie o samodzielnym przychodzeniu dziecka na półkolonie i powrotu z nich do domu i przekazaniu wraz z kartą kwalifikacyjną;
1.5. do wypełniania wszystkich dokumentów i wymaganych zgód związanych z pobytem dziecka na półkoloniach przekazywanych wraz z kartą kwalifikacyjną przez Kierownika półkolonii;
1.6. do zapewnienia dziecku każdego dnia odpowiednio do pogody dobraną odzież, a podczas półkolonii zimowych obuwie na zmianę.

D. UCZESTNICY
1. Uczestnicy mają prawo do:
1.1. spokojnego i bezpiecznego wypoczynku;
1.2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii;
1.3. wnoszenia próśb i skarg do wychowawców;
1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii.
2. Uczestnicy mają obowiązek:
2.1. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia;
2.2. przestrzegać regulamin;
2.3. dbać o czystość i porządek w DK i w terenie;
2.4. przestrzegać zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować wychowawcę;
2.5. zgłaszać wychowawcy wyjście z DK po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego powrotu do domu);
2.6. mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie;
2.7. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach.
3. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od wychowawcy i/lub grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
3.1. Samowolne oddalenie się od opiekunów i/lub grup, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować następujące konsekwencje:
3.1.1. upomnienie przez wychowawcę;
3.1.2. powiadomienie rodziców o zachowaniu;
3.1.3. wykluczenie z półkolonii.
3.2. W przypadku wykluczenia uczestnika, o którym mowa w pkt. 3.1.3. niniejszego regulaminu opłata za półkolonie nie będzie zwracana.
3.3. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą koszty naprawy wyrządzonej szkody.

E. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka do udziału w półkolonii oraz wypełnienie i podpisanie karty kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. O sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje Organizator.
3. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu został uchwalony przez Zarząd SM ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu Uchwałą nr 34/2023 z dnia 26.05.2023 r. i obowiązuje z dniem jej uchwalenia.