Jak załatwić sprawę?


Kontakt do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego:

os. Piastowskie 16, pokój nr 10
61-148 Poznań
tel. 61 877 29 36, 61 222 38 08
e-mail: dzialmieszkaniowy@osiedlemlodych.pl

Godziny przyjmowania mieszkańców: pon.: 10:00 – 17:00, wt.-pt.: 10:00 – 14:00


1. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym

Jeżeli sprzedajesz mieszkanie:


2. Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu na rynku wtórnym

Jeżeli nabyłeś mieszkanie:

  • zgłoś się do działu mieszkaniowego, pok. nr 10; tel. 61 877 29 36 (przyjmowanie interesantów – pon.: 10:00-17:00, wt.-pt.: 10:00-14:00) z aktem notarialnym kupna-sprzedaży (do wglądu) ,
  • tylko w przypadku posiadania odrębnej własności wypełnij deklarację przystąpienia do Spółdzielni – (PATRZ: Deklaracja przystąpienia do spółdzielni). Od dnia podpisania aktu notarialnego do dnia przystąpienia w poczet członków Spółdzielni, nowy właściciel ma naliczone wyższe opłaty eksploatacyjne.
  • w przypadku zamiaru założenia Księgi Wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu złóż wniosek o wydanie zaświadczeń koniecznych do jej założenia (PATRZ: Wniosek o wydanie zaświadczeń do założenia księgi wieczystej).


3. Zamierzasz zrezygnować z lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Chcesz, aby spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługuje Tobie, należało do osoby Ci bliskiej.

Osobą bliską w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest: zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu

W związku z rezygnacją z lokatorskiego prawa do lokalu konieczne będzie określenie wysokości wkładu mieszkaniowego według wartości rynkowej lokalu – określonej przez rzeczoznawcę – koszt wyceny 430,50 zł. Należy wypełnić wniosek (PATRZ: Rezygnacja z lokatorskiego prawa do lokalu)

Po otrzymaniu operatu szacunkowego zgłoś się do nas w celu złożenia rezygnacji ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.


4. Jeżeli chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zgonie małżonka

Po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy z przydziałem/umową i oryginałem aktu zgonu.


5. Jeżeli chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie

  • Jeżeli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, powinieneś zgłosić się do nas z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego / byłym małżonkiem celem złożenia oświadczenia o przepisaniu  praw do lokalu. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty.
  • Jeżeli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zgłoś się z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego / aktem notarialnym podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej.


Uwaga!
Wszystkie wnioski do pobrania dot. spraw mieszkaniowych znajdują się w zakładce
Dokumenty – Wnioski i formularze.