W celu przedstawienia wieloaspektowej oraz złożonej kwestii, jaką jest stan prawny gruntów na os. Lecha i os. Czecha, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przekazuje obszerną informację w przedmiotowym temacie. Ze względu na zmieniającą się sytuację prawną związaną z uregulowaniem stanu prawnego ww. gruntów pod budynkami mieszkalnymi poniższy tekst będzie aktualizowany w celu przekazywania zainteresowanym mieszkańcom bieżących informacji o działaniach Spółdzielni we wspomnianej powyżej materii.

Celem działań Spółdzielni jest umożliwienie mieszkańcom osiedli Lecha i Czecha realizacji wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali.

W 1995 r. Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu złożył wnioski do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ o przekazanie na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych na os. Lecha i os. Czecha. Jednym z podstawowych powodów utrudniających lub uniemożliwiających dotychczas regulację tytułu prawnego do przedmiotowych gruntów były toczące się postępowania o zwrot nieruchomości.

Procedura prawna postępowań zwrotowych przedstawiała się następująco:

 1. złożenie wniosku dawnych właścicieli gruntów do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które po zawiadomieniu stron postępowania i szczegółowej analizie sprawy wydaje decyzję o zwrocie lub odmowie zwrotu;
 2. w przypadku odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego → rozpatrywanie sprawy przez Wojewodę Wielkopolskiego;
 3. w przypadku odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego → skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej: WSA w Poznaniu);
 4. w przypadku odwołania od orzeczenia WSA w Poznaniu → rozpatrywanie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA).

Poniżej przedstawiamy sytuację prawną gruntów, na których znajdują się poszczególne budynki mieszkalne na os. Lecha i os. Czecha.

OSIEDLE LECHA

Budynki o numerach 15-20, 39, 40, 42

 • maj 2014 r. – nabycie przez Spółdzielnię prawa własności do gruntów pod przedmiotowymi budynkami;
 • możliwość realizacji wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali.

Budynek o numerach 2-13

(usytuowany w części na gruncie będącym własnością Spółdzielni i w części na gruncie będącym w bezumownym korzystaniu Spółdzielni)

Stan prawny części gruntu pod budynkiem będącej własnością Spółdzielni:

 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania (dalej: WGN UMP) w sprawie przyspieszenia wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • 24 grudnia 2019 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności części gruntów, na których usytuowany jest budynek;
 • 30 stycznia 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałej części gruntów, na których usytuowany jest budynek;
 • 8 lipca 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej części gruntów, na których usytuowany jest budynek.

Stan prawny części gruntu pod budynkiem będącej w bezumownym korzystaniu Spółdzielni:

 • grudzień 2018 r. – wydanie orzeczenia przez WSA w Poznaniu o odmowie zwrotu działki;
 • ponowne złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o regulację tytułu prawnego do gruntu pod przedmiotowym budynkiem;
 • marzec 2019 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji o wszczęciu przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu postępowania o zwrot działki funkcjonalnie powiązanej z działką, na której znajduje się m. in. budynek 2-13;
 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP. W celu realizacji wniosku o regulację tytułu prawnego pod tym budynkiem, Spółdzielnia wystąpiła z propozycją wykonania podziałów geodezyjnych. Celem podziałów miało być wydzielenie części gruntów objętych wnioskiem osób starających się o zwrot;
 • grudzień 2021 r. – prawomocny podział działki zabudowanej m. in. budynkiem 2-13;
 • styczeń 2022 r. – oczekiwanie na ujawnienie nowo powstałych działek w księdze wieczystej, co umożliwi WGN UMP rozpoczęcie procedury przekazania gruntów na rzecz Spółdzielni;
 • 11 marca 2022 r. – ujawnienie w księdze wieczystej nowo powstałych działek;
 • 18 marca 2022 r. – ponowne złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o regulację tytułu prawnego do gruntu pod przedmiotowym budynkiem;
 • 22 czerwca 2023 r. – otrzymanie informacji od WGN UMP o trwającej procedurze regulacji tytułu prawnego do gruntu pod ww. budynkiem mieszkalnym;
 • 11 grudnia 2023 r. – zawarcie przez Spółdzielnię umowy w formie aktu notarialnego ustanawiającego  prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego w części przez ww. budynek mieszkalny;
 • 6 maja 2024 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową;
 2. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 6. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 21-30, 31-36

Prowadzenie dwóch postępowań o zwrot działek, na których w części położone są przedmiotowe budynki. uniemożliwiało dotychczas możliwość regulacji tytułu prawnego do tych gruntów. Obecnie:

Pierwsze postępowanie:

 • czerwiec 2009 r. – wszczęcie postępowania o zwrot działki, na której częściowo położone są przedmiotowe budynki;
 • grudzień 2018 r. – wydanie przez WSA w Poznaniu orzeczenia o odmowie zwrotu:
 • wniesienie przez wnioskodawców skargi kasacyjnej do NSA → oczekiwanie przez Spółdzielnię na informację o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu;
 • listopad 2019 r. – złożenie wniosku przez Spółdzielnię do NSA o przyspieszenie rozpoznania sprawy;
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od NSA, że termin rozpoznania ww. sprawy może zostać wyznaczony w IV kwartale 2020 r.;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od NSA o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu w drugiej połowie listopada 2020 r;
 • grudzień 2020 r. – otrzymanie informacji od NSA o oddaleniu skargi kasacyjnej wnioskodawców – zakończenie postępowania o zwrot.

Drugie postępowanie:

 • marzec 2019 r. – wszczęcie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu postępowania o zwrot działki funkcjonalnie powiązanej z działką, na której znajdują się budynki 21-30, 31-36;
 • listopad 2019 r. – wydanie decyzji przez Starostę Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki (decyzja nieprawomocna);
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od Starosty Poznańskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • lipiec 2020 r. – wydanie decyzji przez Wojewodę Wielopolskiego o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2020 r. – otrzymanie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od WSA, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Sąd zamierza rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. Nie podano daty rozprawy;
 • maj 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o oddaleniu skargi wnioskodawców (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o złożeniu skargi kasacyjnej przez pełnomocnika wnioskodawców do NSA w Warszawie;
 • wrzesień 2021 r.- informacja z WSA w Poznaniu o przesłaniu dokumentów do NSA  w Warszawie;
 • styczeń 2022 r. – informacja z NSA w Warszawie – sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy;
 • lipiec 2022 r. – otrzymanie informacji od NSA o oddaleniu skargi kasacyjnej wnioskodawców – zakończenie postępowania o zwrot;
 • 27 lipca 2022 r. – ponowienie przez Spółdzielnię wniosku do WGN UMP o regulację tytułu do gruntu pod przedmiotowymi budynkami;
 • 22 czerwca 2023 r. – otrzymanie informacji od WGN UMP, żeby przystąpć do regulacji tytułu prawnego do gruntu, konieczne jest zlecenie podziału geodezyjnego w celu rozdzielenia gruntów o różnym zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniu, tj. terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od terenów zabudowy usługowej.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomości budynkowe;
 4. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 5. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów;
 6. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwał Zarządu Spółdzielni określających przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerach 45-56

Prowadzenie dwóch postępowań o zwrot działek, na których w części położony jest przedmiotowy budynek uniemożliwiało dotychczas możliwość regulacji tytułu prawnego do tych gruntów. Obecnie:

Pierwsze postępowanie:

 • postępowanie o zwrot prowadzone przed NSA → oczekiwanie przez Spółdzielnię na informację o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu;
 • listopad 2019 r. – złożenie wniosku przez Spółdzielnię do NSA o przyspieszenie rozpoznania sprawy;
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od NSA, że termin rozpoznania ww. sprawy może zostać wyznaczony w IV kwartale 2020 r.;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od NSA o wyznaczeniu terminu posiedzenia Sądu w drugiej połowie listopada 2020 r.;
 • grudzień 2020 r. – otrzymanie informacji od NSA o oddaleniu skargi kasacyjnej wnioskodawców – zakończenie postępowania o zwrot.

Drugie postępowanie:

 • marzec 2019 r. – wszczęcie postępowania o zwrot działki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu;
 • listopad 2019 r. – wydanie decyzji przez Starostę Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki (decyzja nieprawomocna);
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od Starosty Poznańskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • lipiec 2020 r. – wydanie decyzji przez Wojewodę Wielopolskiego o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2020 r. – otrzymanie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od WSA, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Sąd zamierza rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. Nie podano daty rozprawy;
 • maj 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o oddaleniu skargi wnioskodawców (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o złożeniu skargi kasacyjnej przez pełnomocnika wnioskodawców do NSA w Warszawie;
 • wrzesień 2021 r.- informacja z WSA w Poznaniu o przesłaniu dokumentów do NSA  w Warszawie;
 • styczeń 2022 r. – informacja z NSA w Warszawie – sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy;
 • lipiec 2022 r. – otrzymanie informacji od NSA o oddaleniu skargi kasacyjnej wnioskodawców – zakończenie postępowania o zwrot;
 • 27 lipca 2022 r. – ponowienie przez Spółdzielnię wniosku do WGN UMP o regulację tytułu do gruntu pod przedmiotowym budynkiem;
 • 22 czerwca 2023 r. – otrzymanie informacji od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania – by przystąpić do regulacji tytułu prawnego do gruntu, konieczne jest zlecenie podziału geodezyjnego w celu rozdzielenia gruntów o różnym zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniu, tj. terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od terenów zabudowy usługowej.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową;
 4. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 5. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów;
 6. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 57-66, 67-78

 • grudzień 2018 r. – wydanie orzeczenia przez WSA w Poznaniu o odmowie zwrotu działki, na której położone są m. in. przedmiotowe budynki;
 • marzec 2019 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji o wszczęciu przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu postępowania o zwrot działki funkcjonalnie powiązanej z działką, na której znajdują się m. in. budynki 57-66, 67-78;
 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP. W celu realizacji wniosku o regulację tytułu prawnego pod tymi budynkami, Spółdzielnia wystąpiła z propozycją wykonania podziałów geodezyjnych. Celem podziałów miało być wydzielenie części gruntów objętych wnioskiem osób starających się o zwrot;
 • grudzień 2021 r. – prawomocny podział działki zabudowanej m. in. budynkami 57-66, 67-78;
 • styczeń 2022 r. – oczekiwanie na ujawnienie nowo powstałych działek w księdze wieczystej, co umożliwi WGN UMP rozpoczęcie procedury przekazania gruntów na rzecz Spółdzielni;
 • 11 marca 2022 r. – ujawnienie w księdze wieczystej nowo powstałych działek;
 • 18 marca 2022 r.  – ponowne złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o regulację tytułu prawnego do gruntu pod przedmiotowymi budynkami;
 • 22 czerwca 2023 r. – otrzymanie informacji od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania o trwającej procedurze regulacji tytułu prawnego do gruntu pod ww. budynkami mieszkalnymi;
 • 11 grudnia 2023 r. – zawarcie przez Spółdzielnię umowy w formie aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych ww. budynkami mieszkalnymi;
 • 6 maja 2024 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomości budynkowe;
 2. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 3. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 6. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwał Zarządu Spółdzielni określających przedmiot odrębnej własności.

Budynki o numerach 80-89, 90-97

 • 27 grudnia 2018 r. – nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowane są przedmiotowe budynki na podstawie aktu notarialnego;
 • 25 kwietnia 2019 r. – założenie księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 • oczekiwanie przez Spółdzielnię na wydanie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania (dalej: WGN UMP) zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP w sprawie przyspieszenia wydania ww. zaświadczenia;
 • 19 grudnia 2019r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu na którym usytuowane są budynki;
 • 25 maja 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 • czerwiec 2023 r. – zakończenie podziału geodezyjnego; wyodrębnienie działek umożliwiających utworzenie nieruchomości budynkowych;
 • grudzień 2023 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomień o założeniu osobnych ksiąg wieczystych dla nieruchomości zabudowanych ww. budynkami.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwał Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerach 98-109

 • 14 września 2023 r. – podjęcie przez Zarząd Spółdzielni projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek 98-109;
 • 28 września – 12 października 2023 r. – wyłożenie do wglądu projektu uchwały nr 39/2023 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek 98-109 (w trybie art. 43 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych);
 • w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu uchwały do wglądu (tj. do 26 października 2023 r.) osoby, których projekt ww. uchwały dotyczy i którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności lokali mogą przedstawić Zarządowi Spółdzielni pisemne wnioski dotyczące zmian tego projektu;
 • po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków osób uprawnionych, Zarząd Spółdzielni podejmie uchwałę w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek 98-109;
 • 25 października 2023 r. do siedziby Spółdzielni wpłynęło 9 wniosków (o tej samej treści) zawierających uwagi dotyczące projektu uchwały z dnia 14 września 2023 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek 98-109 na os. Lecha. Na posiedzeniu 2 listopada 2023 r., Zarząd postanowił uwzględnić wnioski i dokonać zmian w ww. projekcie uchwały w zakresie dołączenia powierzchni pomieszczenia technicznego, w którym znajduje się węzeł c.o. do powierzchni pomieszczeń wspólnych tej nieruchomości. Po wykonaniu czynności związanych z realizacją złożonych wniosków zostanie przedłożony nowy projekt uchwały uwzględniający zgłoszoną zmianę.

Budynek o numerach 110-119

 • 7 września 2023 r. – podjęcie przez Zarząd Spółdzielni projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek 110-119;
 • 21 września – 5 października 2023 r. – wyłożenie do wglądu projektu uchwały nr 38/2023 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek 110-119 (w trybie art. 43 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych);
 • w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu uchwały do wglądu (tj. do 19 października 2023 r.) osoby, których projekt ww. uchwały dotyczy i którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności lokali mogą przedstawić Zarządowi Spółdzielni pisemne wnioski dotyczące zmian tego projektu;
 • po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków osób uprawnionych, Zarząd Spółdzielni podejmie uchwałę w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek 110-119;
 • 25 października 2023 r. do siedziby Spółdzielni wpłynęło 12 wniosków (o tej samej treści) zawierających uwagi dotyczące projektu uchwały z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla nieruchomości obejmującej budynek 110-119 na os. Lecha. Na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2023 r., Zarząd postanowił uwzględnić wnioski i dokonać zmian w ww. projekcie uchwały w zakresie dołączenia powierzchni pomieszczenia technicznego, w którym znajduje się węzeł c.o. do powierzchni pomieszczeń wspólnych tej nieruchomości.  Po wykonaniu czynności związanych z realizacją złożonych wniosków zostanie przedłożony nowy projekt uchwały uwzględniający zgłoszoną zmianę.

Budynek o numerach 122-129

 • styczeń 2019 r. – zakończenie postępowania o zwrot gruntów pod przedmiotowym budynkiem zgodnie z wyrokiem NSA o odmowie zwrotu nieruchomości;
 • marzec 2019 r. – otrzymanie informacji przez Spółdzielnię od Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wszczęciu kolejnego postępowania z wniosku osób starających się o zwrot;
 • listopad 2019 r. – wydanie decyzji przez Starostę Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki, na której w części usytuowany jest budynek (decyzja nieprawomocna);
 • grudzień 2019 r. – otrzymanie informacji od Starosty Poznańskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • lipiec 2020 r. – wydanie decyzji przez Wojewodę Wielopolskiego o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Poznańskiego o umorzeniu postępowania o zwrot działki (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2020 r. – otrzymanie informacji od Wojewody Wielkopolskiego o złożeniu odwołania przez pełnomocnika wnioskodawców od ww. decyzji;
 • październik 2020 r. – otrzymanie informacji od WSA, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Sąd zamierza rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. Nie podano daty rozprawy;
 • maj 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o oddaleniu skargi wnioskodawców (decyzja nieprawomocna);
 • sierpień 2021 r. – otrzymanie informacji od WSA o złożeniu skargi kasacyjnej przez pełnomocnika wnioskodawców do NSA w Warszawie;
 • wrzesień 2021 r.- informacja z WSA w Poznaniu o przesłaniu dokumentów do NSA w Warszawie;
 • styczeń 2022 r. – informacja z NSA w Warszawie – sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy;
 • lipiec 2022 r. – otrzymanie informacji od NSA o oddaleniu skargi kasacyjnej wnioskodawców – zakończenie postępowania o zwrot;
 • 27 lipca 2022 r. – ponowne złożenie przez Spółdzielnię do WGN UMP wniosku o regulację tytułu do gruntu pod przedmiotowym budynkiem;
 • 22 czerwca 2023 r. – otrzymanie informacji od WGN UMP – by przystąpić do regulacji tytułu prawnego do gruntu, konieczne jest zlecenie podziału geodezyjnego w celu rozdzielenia gruntów o różnym zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniu, tj. terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od terenów zabudowy usługowej.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. otrzymaniu od Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego co do części gruntu, na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek, (PATRZ → Procedura WGN UMP dot. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste);
 2. założeniu księgi wieczystej z wpisem ww. prawa;
 3. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową;
 4. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 5. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów;
 6. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 7. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 8. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

Mapa os. Lecha


Procedura Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania dotycząca oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Spółdzielni:

 • dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w przypadku konieczności wydzielenia gruntu, co do którego nie toczą się postępowania o zwrot, bądź konieczności wydzielenia gruntu przeznaczonego na inny cel niż mieszkaniowy np. usługowy;
 • wpisanie działek powstałych z podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 • zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości;
 • sporządzenie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (Zarządzenie podane do publicznej wiadomości i wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17) oraz opublikowane na stronie internetowej UMP. Ponadto informacja o zamieszczeniu ww. wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie, którego położona jest nieruchomość);
 • sporządzenie protokołu uzgodnień w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste;
 • zawarcie aktu notarialnego o oddanie gruntu na rzecz Spółdzielni w użytkowanie wieczyste po podpisaniu ww. protokołu przez WGN UMP i Spółdzielnię.

OSIEDLE CZECHA

Budynek o numerach 114-128

Od 1 stycznia 2023 r. możliwa jest realizacja wniosków o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali.

Procedura przekształcenia prawa do lokalu w prawo odrębnej własności:

 1. złożenie wniosku o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w siedzibie Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16) lub w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha 121, pocztą tradycyjną;
 2. przekazanie przez Spółdzielnię pisemnej informacji (w odpowiedzi na wniosek) zawierającej opis całej procedury oraz wysokość kosztów urzędowych z nią związanych tj.:
 • zaświadczenia o samodzielności lokalu,
 • opracowania projektu technicznego budynku wraz z wypisem z rejestru gruntów oraz wypisem z rejestru budynków,
 • wypisu z kartoteki lokali

oraz złożenie informacji o osobach uprawnionych do przekształcenia prawa do lokalu w formie tabeli stanowiącej załącznik do pisma przesłanego przez Spółdzielnię;

3. uzyskanie przez Spółdzielnię z ZGiKM Geopoz kartoteki lokalu;
4. wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego;
5. podpisanie aktu notarialnego:

 • opłata sądowa – założenie księgi wieczystej bądź dokonanie zmiany w już istniejącej księdze;
 • opłata sądowa – opłata za wpis osoby uprawnionej;
 • opłata notarialna z tytułu złożenia przez notariusza wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 • opłata notarialna, która zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wynosi 1/4 najniższego wynagrodzenia za pracę za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu ww. umowy;
 • opłata za sporządzenie 5 wypisów aktu notarialnego;
 • założenie i wpis do księgi wieczystej.

Osoby, które w minionych latach złożyły już wnioski, zostaną odrębną korespondencją powiadomione o możliwości wszczęcia procedury przekształcenia prawa do lokalu.

Budynki o numerach 5-18, 19-25, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 77, 78, 80-89, 90-96, 97-108, 129-139

(usytuowane m.in. na dawnej działce nr 3/16 [obecnie po podziałach geodezyjnych działka numer 3/29], arkusz 13, obręb Chartowo)

 • 8 października 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zakończeniu postępowania dot. działki nr 3/16 o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 1969 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań – Nowe Miasto z dnia 15 czerwca 1968 r. w sprawie przejęcia na własność nieruchomości rolnej → odmowa stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność działki nr 3/16 → umożliwienie regulacji tytułu prawnego do gruntu;
 • 15 października 2018 r. – ponowne złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o przekazanie ww. gruntu w użytkowanie wieczyste;
 • 7 listopada 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zleceniu wydzielenia gruntu pod pawilonami handlowymi znajdującymi się na działce nr 3/16 (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • 30 maja 2019 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji od Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. (dalej: PIM) o realizacji inwestycji polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Kurlandzkiej i Wiatracznej, co wiąże się z koniecznością wydzielenia geodezyjnego części działki nr 3/16 niezbędnej do wykonania prac budowlanych → zawieszenie prac geodezyjnych prowadzonych na działce nr 3/16 dotyczących wydzielenia pawilonów do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • 28 lutego 2020 r. – otrzymanie informacji od PIM o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja ta umożliwia wszczęcie przez WGN UMP procedury podziału geodezyjnego gruntu pod pawilonami usytuowanymi na dawnej działce nr 3/16 (obecnie działce 3/29);
 • 3 marca 2020 r. – ponowienie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o podjęcie dalszych czynności celem uregulowania tytułu prawnego gruntu pod przedmiotowymi budynkami;
 • 14 października 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji z WGN UMP o wydzieleniu gruntu pod pawilonami handlowymi znajdującymi się na dawnej działce nr 3/16 (po podziale nr 3/29);
 • czerwiec 2021 r. – informacja z WGN UMP o wszczęciu procedury przekazania Spółdzielni gruntów zabudowanych ww. budynkami;
 • 21 października 2022 r. – nabycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych ww. budynkami mieszkalnymi;
 • 17 kwietnia 2023 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomości budynkowe;
 2. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 3. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 6. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwał Zarządu Spółdzielni określających przedmiot odrębnej własności.

Budynek o numerze 79

 • 1 września 2017 r. – zakończenie postępowania o zwrot działki, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek prawomocną decyzją Starosty Poznańskiego;
 • 4 września 2017 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o podjęciu czynności niezbędnych do realizacji wniosku Spółdzielni o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste → zlecenie wydzielenia gruntu pod pawilonem handlowym (obecnie Biedronka, Pepco) znajdującym się na tej samej działce co budynek (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • lipiec 2018 r. – uzyskanie przez Spółdzielnię informacji o uprawomocnieniu się ww. podziału;
 • 7 listopada 2018 r. – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o zleceniu wydzielenia gruntu pod parkingiem znajdującym się na tej samej działce, co budynek (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • sierpień 2019 r. – uprawomocnienie się decyzji zatwierdzającej ww. podział;
 • złożenie wniosku przez Spółdzielnię do WGN UMP o ponowne wszczęcie procedury uregulowania tytułu prawnego do gruntu pod budynkiem;
 • 25 listopada 2019 r. – zorganizowanie spotkania z inicjatywy Spółdzielni z przedstawicielami WGN UMP w sprawie przyspieszenia realizacji ww. wniosku – poinformowanie Spółdzielni przez WGN UMP o konieczności zlecenia wydzielenia gruntu pod kolejnym parkingiem znajdującym się na tej samej działce, na której usytuowany jest budynek (wydzielone działki zostaną oddane w użytkowanie wieczyste na cel zgodny ze sposobem ich użytkowania);
 • 14 października 2020 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię informacji z WGN UMP o wydzieleniu gruntu pod parkingiem znajdującym się na tej samej działce co budynek;
 • czerwiec 2021 r. – informacja z WGN UMP o wszczęciu procedury przekazania Spółdzielni gruntu zabudowanego ww. budynkiem;
 • 21 października 2022 r. – nabycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych ww. budynkiem mieszkalnym;
 • 17 kwietnia 2023 r. – otrzymanie przez Spółdzielnię zawiadomienia o wpisie prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej.

Realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali będzie możliwa po przeprowadzeniu następujących czynności:

 1. dokonaniu podziału geodezyjnego wyodrębniającego nieruchomość budynkową;
 2. wpisaniu działek powstałych w ramach dokonania podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 3. przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów;
 4. otrzymaniu zawiadomienia o wpisie prawa własności do księgi wieczystej;
 5. wpisaniu samodzielnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych do ewidencji gruntów i budynków w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ;
 6. podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności.

11 grudnia 2023 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zawarł z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania umowy w formie aktów notarialnych o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów:

 • zabudowanych pawilonami handlowymi oznaczonymi numerami 73, 73a, 73b i 111;
 • zajętych na parkingi osiedlowe, znajdujące się w pobliżu ulic Piaśnickiej oraz Chartowo.

11 marca 2024 r. – Spółdzielnia otrzymała zawiadomienie o wpisie do księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego pawilonem handlowym oznaczonym numerem 111.

28 marca 2024 r. – Spółdzielnia otrzymała zawiadomienie o wpisie do księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi oznaczonymi numerami 73, 73a i 73b.

2 kwietnia 2024 r. – Spółdzielnia otrzymała zawiadomienie o wpisie do księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntów zajętych na parkingi osiedlowe znajdujące się w pobliżu ulic Piaśnickiej oraz Chartowo.

Mapa os. Czecha


Procedura Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania dotycząca oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Spółdzielni:

 • dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w przypadku konieczności wydzielenia gruntu, co do którego nie toczą się postępowania o zwrot, bądź konieczności wydzielenia gruntu przeznaczonego na inny cel niż mieszkaniowy np. usługowy;
 • wpisanie działek powstałych z podziału geodezyjnego do księgi wieczystej;
 • zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wyceny nieruchomości;
 • sporządzenie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (Zarządzenie podane do publicznej wiadomości i wywieszone na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17) i w WGN UMP (ul. Gronowa 20) oraz opublikowane na stronie internetowej UMP. Ponadto informacja o zamieszczeniu ww. wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie, którego położona jest nieruchomość);
 • sporządzenie protokołu uzgodnień w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste;
 • zawarcie aktu notarialnego o oddanie gruntu na rzecz Spółdzielni w użytkowanie wieczyste po podpisaniu ww. protokołu przez WGN UMP i Spółdzielnię.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu pod nr tel. 61 877 39 35, 61 222 38 30 lub osobiście w siedzibie Zarządu Spółdzielni, os. Piastowskie 16, w godz.: poniedziałek 10:00-17:00, od wtorku do piątku 10:00-14:00.