Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. W związku z tym, Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie art. 13 RODO umieszcza na stronie internetowej www.osiedlemlodych.pl następujące klauzule informacyjne:

1. Klauzula informacyjna dot. członków Spółdzielni lub osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni

2. Klauzula informacyjna dot. kontrahentów Spółdzielni

3. Klauzula informacyjna dot. oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni

4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółdzielni

5. Klauzula informacyjna dot. uczestników różnych form prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla oferentów – osób fizycznych w ramach prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań przetargowych i zleceń w zakresie robót budowlanych, remontowych oraz konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni oraz dla osób ubiegających się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy w trybie bezprzetargowym, w szczególności na sprzedaż, dostawę, roboty budowlane, świadczenie usług, o dzieło, zlecenie itp.

7. Zgoda oferentów – osób fizycznych w ramach prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań przetargowych i zleceń w zakresie robót budowlanych, remontowych oraz konserwacyjnych na rzecz Spółdzielni oraz dla osób ubiegających się o zawarcie ze Spółdzielnią umowy w trybie bezprzetargowym, w szczególności na sprzedaż, dostawę, roboty budowlane, świadczenie usług, o dzieło, zlecenie itp.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli