4 kwietnia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu odbyły się wybory do Rad Osiedli na kadencję 2016-2019. Wzięło w nich udział 11,2% uprawnionych do głosowania, najwyższą frekwencję odnotowano na os. Tysiąclecia – 30%, natomiast w okręgu wyborczym nr 15 na os. Piastowskim do urn poszło 46% członków Spółdzielni.

Odbyły się już pierwsze posiedzenia Rad Osiedli, podczas których wybrano ich przewodniczących, zastępców przewodniczących, sekretarzy oraz przewodniczących stałych komisji problemowych.

Przypomnijmy zasady, jakie należało spełnić, aby wziąć udział w wyborach. Zarówno czynne jak i bierne prawo wyborcze przysługiwało jedynie członkom Spółdzielni. Kandydat mógł startować tylko w jednym okręgu wyborczym, po zebraniu podpisów od co najmniej 25 członków Spółdzielni, a następnie był zobowiązany złożyć dokumenty w Osiedlowej Komisji Wyborczej. W SM ,,Osiedle Młodych” działa 9 Rad Osiedli, po jednej w każdym Kierownictwie Osiedla. Zgodnie z Regulaminem Rad Osiedli, każda może składać się z 8 do 21 członków. Liczba wybieranych w  tym roku członków Rady to od 8 na najmniejszym osiedlu Pomet do 17 na osiedlu Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych łącznie. Członkowie Rad Osiedli wybierani byli w jednomandatowych osiedlowych okręgach wyborczych, obejmujących członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu lub członków zamieszkałych w tych okręgach i objętych działalnością danej Rady. W każdym okręgu wyborczym liczącym od 300 do 450 członków Spółdzielni, głosowano na 1 członka Rady Osiedla. Wyjątek stanowiło os. Pomet, gdzie wybierano po 4 członków Rady z każdego okręgu wyborczego oraz os. Tysiąclecia – po 2 członków Rady z każdego okręgu.