Kierownictwo Osiedla Piastowskiego, os. Piastowskie 63, 61-156 Poznań, o
ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień” w Spółdzielni na:

remont pomieszczeń kuchni i wc z wymianą instalacji elektrycznej, pionów wodno-kanalizacyjnych oraz likwidacją instalacji gazowej w budynku biurowym na os.Piastowskim 16 w Poznaniu

Termin wpłaty wadium do 12.08.2016 r. – przelew,
Termin składania ofert do 16.08.2016 r., godz. 11.30,
Termin otwarcia ofert 16.08.2016 r., godz. 12.00.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani  mogą  odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla  pokój  nr 10  w terminie od 15.07.2016 r. w godz. od 8.00 do 13.00, po wpłaceniu na konto administracji  nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084  kwoty 100,00 zł z dowodem potwierdzenia wpłaty.

Rozpatrywane będą tylko oferty wykonane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela
Koordynator Robót tel. 61 2223835