Kierownictwo Osiedla Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Lecha 121, 61-298  Poznań, tel. 61 8 777-895, 61  222 38 99,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania:

1 – kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym na os. Lecha 31 – 36 w Poznaniu,

2 – kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym na os. Czecha 19 – 25 w Poznaniu.

Termin realizacji dla zadania 1 i 2 – 20.09.2016 r.
Wysokość  wadium: 1 – 15.000,- zł, 2 – 16.000,- zł.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać odpłatnie w Administracji Osiedla Lecha i Czecha, os. Lecha 121, pokój 105 w godzinach od 10:00 do 12:00.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.05.2016 r. do godziny 14:30.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 r. o godzinie 15:40.Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.