Kierownictwo Osiedla Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Lecha 121, 61-298  Poznań, tel. 61 8 777-895, 61  222 38 99,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 malowanie klatek schodowych:
1 – malowanie klatek schodowych (10 szt.), korytarzy piwnicznych, pralni, suszarni, wózkarni w budynku na os. Lecha 21 – 30 w Poznaniu,
2 – malowanie klatek schodowych (14 szt.) w budynku na os. Czecha 5 – 18 w Poznaniu.

Termin realizacji dla zadania 1 i 2 – 31.07.2016 r.
Wysokość  wadium: 1 – 5.000,- zł, 2 – 5.000,- zł.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać odpłatnie w Administracji Osiedla Lecha i Czecha, os. Lecha 121, pokój 105 w godzinach od 10:00 do 12:00.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.05.2016 r. do godziny 14:30.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 r. o godzinie 15:20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.