Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i RzeczypospolitejSpółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Armii Krajowej 101,
61-381 Poznań, tel. 61 877 20 25, 877 48 58
ogłasza przetarg nieograniczony na:

1 – wymianę okienek piwnicznych na PCW (profil pięciokomorowy) w budynkach na
os. Rzeczypospolitej i Bohaterów II Wojny Światowej w liczbie łącznej 1059 sztuk.
2 – wymianę okienek piwnicznych na PCW (profil pięciokomorowy) w budynkach na
os. Armii Krajowej w liczbie łącznej 825 sztuk.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, które można odebrać w Administracji, os. Armii Krajowej 101 pokój nr 3 lub 2 po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101 pokój nr 5 w godzinach 900-1300, czwartek w godz. 1200-1600) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego, os Armii Krajowej 101 pokój nr 3, w dni robocze w godz. 900-1100 do dnia 16 marca 2016r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16 marca 2016r. o godzinie 1500. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.