Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Armii Krajowej 101,
61-381 Poznań, tel. 61 877 20 25, 877 48 58
ogłasza przetarg nieograniczony na:

1 – wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na
os. Rzeczypospolitej 8-13,

2 – wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na
os. Rzeczypospolitej 71-76,

3 – wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na
os. Rzeczypospolitej 79-85,

4 – wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na
os. Armii Krajowej 4-10,

5 – wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na
os. Armii Krajowej 11-17,

6 –wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na
os. Armii Krajowej 63-69,

7 –wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na
os. Bohaterów II Wojny Światowej 74-80,

8 –wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku na
os. Bohaterów II Wojny Światowej 81-86.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, które można odebrać w Administracji, os. Armii Krajowej 101 pokój nr 3 lub 2 po uprzednim uiszczeniu w kasie Osiedla (os. Armii Krajowej 101 pokój nr 5 w godzinach 900-1300, czwartek w godz. 1200-1600) opłaty w wysokości 40 zł+23% VAT za specyfikacje dla jednego zadania. Oferty na wybrane zadania należy składać u Zamawiającego, os Armii Krajowej 101 pokój nr 3, w dni robocze w godz. 900-1100 do dnia 2 marca 2016 r. do godziny 1100. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2 marca 2016 r. o godzinie 1500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.