Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze –Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Stare Żegrze 41-42, 61-249 Poznań, tel. 61 879 70 06, 61 879 68 49
ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty drogowe:
1– wymiana chodnika na kostkę brukową na os. Stare Żegrze.
Termin wykonania zamówienia: 30.07.2016r.

2 –wymiana chodnika na kostkę brukową na os. Polan i os. Stare Żegrze.
Termin wykonania zamówienia: 15.12.2016r.

roboty ślusarskie:
1– wymiana mocowania osłon balkonowych oraz uzupełnienie brakujących osłon
na balkonach budynków na os. Polan.
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2016r.

2 –wymiana mocowania osłon balkonowych oraz uzupełnienie brakujących osłon
na balkonach budynków na os. Stare Żegrze.
Termin wykonania zamówienia : 30.11.2016r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania ofert zawiera specyfikacja istotnychwarunków zamówienia, którą zainteresowani  mogą odebrać w Administracji: os. Stare Żegrze 41, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł, (pok. 2,3 – w godz. 10:00-13:00). Termin składania ofert i wpływu wadium:
Oferty na wybrane zadania należy składać w Kierownictwie Osiedla, os. Stare Żegrze 41
w terminie do 26.02.2016 r. do godz. 13:00. Termin wpłaty wadium do 26.02.2016 r. (przelew)

roboty drogowe:
1 – wadium w wysokości – 7000,00 zł,
2 –  wadium w wysokości – 5000,00 zł,

roboty ślusarskie:
1 – wadium w wysokości – 7000,00 zł,
2 – wadium w wysokości – 18000,00 zł,

Otwarcie ofert nastąpi w dniach:
roboty drogowe – 29.02.2016 godz. 15:00,
roboty ślusarskie – 29.02.2016 godz. 16:00, w pomieszczeniu Rady Osiedla – os. Stare Żegrze 49A.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.