Kierownictwo Osiedla Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Lecha 121, 61-298  Poznań, tel. 61 8 777-895, 61  222 38 99,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont balkonów (logii) w budynku V-kondygnacyjnym na os. Lecha 21-30 w Poznaniu.

Termin realizacji – 31.08.2016 r.
Wysokość wadium – 15.000,- zł.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać odpłatnie w Administracji Osiedla Lecha i Czecha, os. Lecha 121, pokój 105 w godzinach od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.05.2016 r. do godziny 14:30.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 r. o godzinie 16:00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.