Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

remont posadzek balkonowych (1 budynek) oraz remont czół balkonowych (16 budynków) na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 12.05.2016 r., godz. 13:00,  natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla , tel. 61 877 39 31 wew. 215. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61 877 39 31 wew. 210  wyłącznie w godz.10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedla Jagiellońskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.