Kierownictwo Osiedla Lecha i Czecha Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, os. Lecha 121, 61-298  Poznań, tel. 61 8 777-895, 61  222 38 99,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

roboty drogowe:
1  – 900 m²
– wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki pozbrukowej od szczytu  budynku na os.  Lecha 97 do przychodni lekarskiej na os. Lecha 120 w Poznaniu,
– wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki pozbrukowej od szczytu budynku na os.Lecha 97 do prześwitu na os. Lecha 125 w Poznaniu,
2  – 1.134 m²
– wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. Czecha 61 – 63 w Poznaniu,
– wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostkipozbrukowej przy pawilonach na os. Czecha 73A i 73B w Poznaniu,
3  – 604,5 m2
– wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki pozbrukowej przed budynkiem na os. Lecha 80 – 89 w Poznaniu.

Termin realizacji dla wszystkich zadań – 31.08.2016 r.
Wysokość wadium: 1 – 5.500,- zł, 2 – 9.000,- zł, 3 – 6.000,- zł.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać odpłatnie w Administracji Osiedla Lecha i Czecha, os. Lecha 121, pokój 105 w godzinach od 10:00 do 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12.05.2016 r. do godziny 14:30.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2016 r. o godzinie 15:00. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.