Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie czyszczenia i malowania elewacji  budynków na  Osiedlu Jagiellońskim 49-55 i 56-61 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium do dnia 21.04.2016 r. godz. 13.00 natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2016 r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.
Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla
tel. 61 877 39 31 wew. 215. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61 877 39 31 wew. 210 wyłącznie w godz. 10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedla Jagiellońskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.