Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań, ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie malowania klatek schodowych w  budynkach na osiedlu Jagiellońskim 113-119, 122-127 oraz Oświecenia 53-56, 100 i 101 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 09.05.2016 r. godz., 13:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.
Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla,
tel. 61 877 39 31 wew. 215. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61 877 39 31 w. 210 wyłącznie w godz.10:00-13:00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedla Jagiellońskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.