Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” , ul. Chyżańska 3,61-252 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na :

wykonanie remontu chodników przy budynkach mieszkalnych na osiedlach Jagiellońskim i Oświecenia

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 28.07.2016r.  godz. 13.00 natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2016r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Osiedla tel. 61  877- 39- 31 w. 217 .
Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61  877-39-31 w. 210,  wyłącznie w godz.10.00-13.00

Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.
Kierownictwo Osiedla Jagiellońskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.