Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, ul. Chyżańska 3, 61-252 Poznań
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie modernizacji wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w budynkach mieszkalnych V i XI kondygnacyjnych w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 16.03.2016 r. godz. 13:00, natomiast otwarcie oferty nastąpi w dniu 16.03.2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.
Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedla
tel. 61 877 39 31 wew. 215. Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 tel. 61 877 39 31 w. 210 wyłącznie w godz. 10:00-13:00.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.