Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu
os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, tel. 61 879 04 11 / fax 61 877 53 01
w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie termomodernizacji i kolorystyki elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlach: Polan 44-46, 47-53 (zad. nr 1), Stare Żegrze 68-71 (zad. nr 2), Stare Żegrze 72-75 (zad. nr 3), Stare Żegrze 76-79 (zad. nr 4), Orła Białego 47-71 (1 etap) (zad.nr 5), Orła Białego 78-86 (zad. nr 6), Rusa 121-138 (2 etap) (zad. nr 7),
w Poznaniu do realizacji w roku 2016.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”, którą można odbierać w siedzibie Spółdzielni, pokój 416
w godz. 10:00-14:00 po przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w wysokości:
200 zł brutto (słownie: dwieście zł) dla zadania nr 7;
500 zł brutto (słownie: pięćset zł) dla zadania nr 1, 2, 3, 4;
1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł) dla zadania nr 5, 6
za każdą Specyfikację.

Materiały ofertowe wydawane będą osobom upoważnionym za pokwitowaniem, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr 61 879 0411 wew. 334.Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie przelewem na konto Spółdzielni wymaganego wadium, którego wysokość określona jest odrębnie dla każdego zadania.Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16 pok. 18 (kancelaria) do dnia 21 marca 2016r. do godz.12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
21 marca 2016r. o godz.14:30 w Klubie Pracownika na os. Piastowskim 16 w Poznaniu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Ryszard Frąckowiak tel. 618 790 411
w 334.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.