11 kwietnia 2019 r. w godz. 12:00-20:00 odbędą się wybory do Rad Osiedli w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2019-2022 Przypomnijmy, że Rada Osiedla to bezpośredni przedstawiciel mieszkańców reprezentujący ich interesy i potrzeby, dlatego warto zapamiętać powyższą datę i wziąć udział w wyborach.

Rada Osiedla składa się z 8-21 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich, spośród zgłoszonych kandydatów na 3-letnią kadencję w jednomandatowych osiedlowych okręgach wyborczych (z wyjątkiem os. Pomet i os. Tysiąclecia) obejmujących członków osiedla/i wchodzących w skład Kierownictw Osiedli. Kształt okręgów wyborczych oraz liczbę wybieranych w tym roku członków Rad Osiedli określają szczegółowo Zarządzenia do Uchwały nr 30/2019 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2019 – 2022 dostępne poniżej:

Uchwała nr 30/2019 Zarządu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
Zarządzenie nr 1 – Wybory do Rady Osiedla Piastowskiego
Zarządzenie nr 2 – Wybory do Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
Zarządzenie nr 3 – Wybory do Rady Osiedla Pomet
Zarządzenie nr 4 – Wybory do Rady Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej
Zarządzenie nr 5 – Wybory do Rady Osiedla Lecha-Czecha
Zarządzenie nr 6 – Wybory do Rady Osiedla Tysiąclecia
Zarządzenie nr 7 – Wybory do Rady Osiedla Stare Żegrze-Polan
Zarządzenie nr 8 – Wybory do Rady Osiedla Orła Białego
Zarządzenie nr 9 – Wybory do Rady Osiedla Rusa

A oto podstawowe informacje dot. wyborów do Rad Osiedli:

Kandydować w ramach okręgów wyborczych mogą członkowie: posiadający tytuł prawny do lokalu w tych okręgach lub zamieszkali w tych okręgach. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów: 04.03.2019 r. – 12.03.2019 r. w Kierownictwie Osiedla/i, w godzinach pracy. Zgłaszający może zgłosić tylko jedną listę kandydatów w danym okręgu wyborczym, zawierającą podpisy co najmniej 25 członków: posiadających tytuł prawny do lokalu w danym okręgu lub zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Druki list zgłoszeń kandydatów oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu (os. Piastowskie 16, p. 117) oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni poniżej od 26 lutego 2019 r. W ww. miejscach dostępny jest również Regulamin Rad Osiedli określający zasady wyborów. Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na drukach przygotowanych przez Spółdzielnię.

Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach jednomandatowych
Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach dwumandatowych (os. Tysiąclecia)
Lista zgłoszenia kandydatów w okręgach czteromandatowych (os. Pomet)
Oświadczenie kandydata
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów

Sposób przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli określa Regulamin Rad Osiedli SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Poniżej publikujemy listy kandydatów na członków poszczególnych Rad Osiedli:

Kandydaci do Rady Osiedla Piastowskiego
Kandydaci do Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych
Kandydaci do Rady Osiedla Pomet
Kandydaci do Rady Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej
Kandydaci do Rady Osiedla Lecha-Czecha
Kandydaci do Rady Osiedla Tysiąclecia
Kandydaci do Rady Osiedla Stare Żegrze-Polan
Kandydaci do Rady Osiedla Orła Białego
Kandydaci do Rady Osiedla Rusa

Do zakresu działania Rady Osiedla należą m.in.: uchwalanie planów gospodarczych zgodnie z wytycznymi Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przypadku braku Rady Nadzorczej, w ramach planów ogólnych Spółdzielni oraz kontrola ich realizacji; uchwalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów na eksploatację i utrzymanie nieruchomości; zatwierdzanie struktury i schematu organizacyjnego kierownictwa osiedla; opiniowanie działalności społeczno–kulturalnej i oświatowej na terenie jej działania; wydawanie opinii na temat zagospodarowania terenów na cele ogólnospółdzielcze; wydawanie opinii w sprawach przeznaczenia lokali użytkowych; rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla w tym również zleconych przez Radę Nadzorczą.