Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczona na:

remont instalacji wod.-kan. i c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej związanej z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody Junkers w budynkach mieszkalnych na ul. św. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c i ul. Kórnickiej 26a-c w Poznaniu

Terminy składania ofert i wpłaty wadium – 36.000,00 zł – do 16.08.2018r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.08.2018 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.