Maj 2024 na osiedlach Lecha i Czecha

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha w maju w wyniku zakończenia procedury przetargowej wyłoniło wykonawcę, który zrealizuje prace polegające na malowaniu wiatrołapów i holi wejściowych w budynkach 13-kondygnacyjnych na os. Lecha 122-129 oraz os. Czecha 61-72. Ponadto prowadzone są procedury przetargowe na wykonanie prac związanych z wykonaniem remontów balkonów wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach 12- i 16-kondygnacyjnych na os.Lecha 127 i os. Czecha 61-62, 77, 78, 114 -115 oraz dostawą i montażem nasad kominowych typu turbowent na kominach wentylacyjnych na budynkach 5-kondygnacyjnych na osiedlach Lecha i Czecha wg potrzeb.

Na os.Lecha 20 i 45-46 trwają prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie WLZ, a z początkiem czerwca planowane jest rozpoczęcie powyższych prac w wejściach nr 21-22.

W budynku 16-kondygnacyjnym na os. Czecha 79 kontynuowane są prace związane z modernizacją oświetlenia korytarzowego klatek schodowych obejmujące wymianę opraw tradycyjnych na oprawy LED z czujnikiem ruchu.

W kwestii utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynków mieszkalnych i pawilonów wolnostojących na osiedlach Lecha i Czecha realizowany jest pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz roczny budowlany.

Na naszych osiedlach przeprowadzone zostały prace związane z koszeniem trawników.

Na posiedzeniu Rady Osiedli, 22.05.2024 r., omówiono temat zniszczonej drogi dojazdowej i dojścia do altanek śmietnikowych na os. Lecha 122-129. Powrócono również do tematu montażu paneli fotowoltaicznych na wysokich budynkach na os. Lecha i os. Czecha. Poparto wniosek mieszkańców kierowany do Rady Osiedla Chartowo oraz Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie zmiany trasy autobusu linii nr 154 umożliwiającej dojazd mieszkańców osiedli Lecha i Czecha do cmentarza w Spławiu. Omówiono również temat realizacji montażu monitoringu punktowego – pilotażowego w wysokich budynkach na osiedlach Lecha i Czecha (wybrane klatki).

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 12.06.2024 r.

Maj 2024 na osiedlu Rusa

W maju Kierownictwo Osiedla Rusa uzgadniało wszelkie kwestie formalne i organizacyjne dla sprawnego rozpoczęcia praz przez wyłonionych wykonawców remontu balkonów pionu 9-10 budynku os. Rusa 1-10, 17-18 budynku os. Rusa 15-22 oraz prac termomodernizacyjnych budynku os. Rusa 101-114.

Zrealizowano remont chodnika od prześwitu pomiędzy wejściami os. Rusa 2-3 w kierunku os. Rusa 30. Rozpoczęto korektę układu pieszego w okolicy os. Rusa 75 w kierunku szkoły, w efekcie poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz zmniejszy kolizyjność, dodatkowo zwiększy się powierzchnia terenów zielonych, a cała przestrzeń zostanie estetycznie uporządkowana.

W budynku na os. Rusa 121-138 zakończono remont instalacji gazowej w pierwszym (nr 121) z czterech zaplanowanych na bieżący rok wejść. Ponadto rozpoczęto organizację prac wykonawcy wymiany oświetlenia wejść nr 121-129 na lampy typu LED z czujnikami ruchu na korytarzach lokatorskich oraz zmierzchu na klatkach schodowych.

W maju na terenie os. Rusa trwała sukcesywna wymiana zniszczonych desek w ławkach osiedlowych. Trwały sezonowe prace pielęgnacji terenów zielonych oraz  kontynuowano koszenie osiedlowych trawników. Z koszenia, zgodnie z przyjętą w latach poprzednich praktyką, wyłączono teren przy Stadionie „Olimp”, stanowiący samoistną łąkę kwietną. Częściowej rewitalizacji poddano tereny zielone wzdłuż wspomnianego wyżej remontowanego chodnika. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych planowane są też nasadzenia krzewów w tym rejonie.

Na majowym posiedzeniu Rada Osiedla Rusa omawiała bieżące działania Kierownictwa Osiedla Rusa. Rada z inicjatywy własnej jak i mieszkańców zgłaszała bieżące potrzeby. Dużo uwagi poświęcono na dyskusję dotyczącą zakresu prac remontowych chodnika przy os. Rusa 75 oraz ogólnie stanu nawierzchni osiedlowych chodników i potrzeby ich sukcesywnych remontów. Analizowano wyniki ankiety wśród mieszkańców dotyczącej Spółdzielczej Strefy Parkowania, również w kontekście sytuacji parkingowej na os. Rusa. Ponadto omawiano realizację wniosków członków Spółdzielni, złożonych w trakcie Walnego Zgromadzenia w 2023 roku oraz kwestie związane z organizacją Walnego Zgromadzenia 2024, którego części na os. Rusa odbywały się 14 i 15 maja br.

W maju swoje posiedzenie terenowe odbyła Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkniowymi. Dokonano okresowego przeglądu infrastruktury osiedla (w szczególności placów zabaw, siłowni zewnętrznych) oraz chodników pod względem utrzymania i bezpieczeństwa. Sformułowane wnioski zostaną przekazane Radzie Osiedla oraz Kierownictwu Osiedla Rusa.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 13 czerwca br.

Maj 2024 na osiedlach Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

Maj na osiedlach to prace związane z pielęgnacją zieleni – przycinaniem drzew i krzewów, koszeniem traw, pieleniem rabat i sadzeniem kwiatów.

W ramach prac porządkowych, oprócz codziennego sprzątania części wspólnych, oczyszczono i odnowiono gazony kwiatowe.

Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie, wygospodarowano miejsca i ustawiono kolejne stojaki rowerowe na osiedlach Rzeczypospolitej i Armii Krajowej.

W ramach prowadzonych prac remontowych:

 • zakończono wymianę pionów kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją azbestu na os. Bohaterów II Wojny Światowej 31,32,34,37
 • wymieniono ocieplenie ścian szczytowych z odmalowaniem budynku 74-80 na os. Bohaterów II Wojny Światowej.
 • odmalowano miejsca parkingowe na parkingach przy budynkach 39-46 -53-81 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej oraz 95, 98, 108-111, 112-115 i 126-131 na osiedlu Armii Krajowej.

Na posiedzeniu Rady Osiedli, 13 maja 2024 roku, podsumowano wiosenny przegląd osiedli, który został przeprowadzony przez członków Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Ładu i Porządku w ubiegłym miesiącu. Wnioski i uwagi dotyczące głównie: przycięcia drzew, montażu siatek ochronnych przed gołębiami, wymianie/naprawie fragmentów chodników, miejsc składowania gabarytów, mycia i odnowienia altanek śmietnikowych, umycia daszków nad wejściami do budynków, naprawy urządzeń na placach zabaw, remontu balkonów oraz rozwiązania problemu zalewania piwnic w budynku nr 18 na osiedlu Armii Krajowej zostały skierowane do realizacji przez Kierownictwo Osiedli.

Rada Osiedli omówiła również sprawy związane z przygotowaniem obrad 8, 9 i 10 części Walnego Zgromadzenia, które odbyły się 20, 21 i 24 maja 2024 roku.

Kierownictwo i Rada Osiedli dziękują wszystkim członkom Spółdzielni, którzy wzięli udział w obradach Walnego Zgromadzenia za merytoryczną dyskusję i złożone wnioski.

Maj 2024 na osiedlu Orła Białego

W maju na os. Orła Białego rozstrzygnięto przetargi na następujące prace:

 • wykonanie remontu balkonów na os. Orła Białego 74, 75 – 8 wybranych pionów.

Trwały prace związane z wykonaniem instalacji hydrantowej w budynku 76 w ramach przeprowadzonego przetargu. Rozpoczęto również montaż rusztowań związany z naprawą balkonów w budynku 75.

W ramach prac legalizacyjnych, rozpoczęto wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody w budynku na os. Orła Białego 44. Następnie prowadzona będzie wymiana w budynku na os. Orła Białego 46. Wymianę prowadzą konserwatorzy osiedlowi.

Zlecono wymianę podzielników ciepła w budynku na os. Orła Białego 3, 4 i 5, o czym mieszkańcy zostali poinformowani w osobnych komunikatach.

W maju odbył się montaż taśm osłonowych na wygrodzeniach miejsc na gabaryty, a przy wiacie śmietnikowej os. Orła Białego 78 powstał chodnik z kostki betonowej przed trzepakiem.

Zakończono pierwsze z czterech przewidzianych na sezon koszeń na osiedlowych trawnikach oraz odbywały się prace pielęgnacyjne związane z pieleniem rabat oraz podlewaniem nasadzeń.

Na początku maja obsługę osiedla w ramach cotygodniowego sprzątania klatek schodowych i korytarzy rozpoczęły dwie firmy sprzątające. Firma Aves T. Smoczyński dba o czystość w falowcach, natomiast firma Karneolia sprząta wieżowce oraz niski blok. Rozpoczęto również prace związane z myciem okien na klatkach schodowych, które potrwają do czerwca.

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 13 maja 2024 r.

Podczas spotkania podsumowano wyniki akcji wiosenne porządki w której udział wzięli przedstawiciele Rady Nadzorczej, Rady Osiedla, Mieszkańcy i pracownicy. Pod dyskusję poddano również wyniki ankiety związanej z wyborem wariantu strefy płatnego parkowania. Kierownik Osiedla, Agnieszka Soćko poinformowała radnych o przebiegu prac i działań podejmowanych na osiedlu. Ponadto radni omówili i opiniowali wnioski mieszkańców m.in. dotyczący wprowadzenia ruchu dwukierunkowego wzdłuż budynku przy Orła Białego 30-42.

Dyżur członków Rady Osiedla odbył się 6 maja, kolejny planowany jest 3 czerwca.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 10 czerwca 2024 r.

Maj 2024 na osiedlu Tysiąclecia

W maju na terenie os. Tysiąclecia rozpoczęło się koszenie na terenach zielonych. Pod koniec maja Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia otrzymało zgodę Urzędu Miasta Poznania – Wydziału Klimatu i Środowiska, na usunięcie uschniętych i martwych drzew – wraz z wytycznymi na nasadzenia kompensacyjne. W maju przy kontenerach z odpadami zielonymi uprzątnięto i wyrównano teren i przesunięto je w głąb łąki.

Na początku maja wykonano dylatację uszczelniająca na elewacji dla klatki os. Tysiąclecia 9 oraz zakończono prace dociepleniowe w przejściu budynku, pomiędzy klatkami 11-12.

W maju na os. Tysiąclecia 45-54 wykonywano odtworzenia opaski przy wiatrołapach, oraz izolację przeciwwilgociową. W tym bloku zostały również zamontowane zabezpieczenia na górnej części elewacji przed uszkodzeniami, które mogą spowodować ptaki.

13 maja odbyło się zebranie Rady Osiedla Tysiąclecia, na którym przygotowywano sprawozdania do poruszenia na Walnym Zgromadzeniu.

24 maja odbyło się zebranie Komisji Gospodarki zasobami mieszkaniowymi Osiedla Tysiąclecia, w celu omówienia korekty planu gospodarczego na 2024 rok.

Maj 2024 na osiedlach Stare Żegrze i Polan

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan informuje, że w maju przeprowadzono na osiedlach prace polegające na:

 • wymianie wodomierzy mieszkaniowych w budynkach nr 40-42, 43-48, 52-58,
 • na bieżąco prowadzone były prace konserwacyjne.

Prace prowadzone na terenach zielonych:

 • koszenie terenów zielonych,
 • rewaloryzacja zieleni na os. Stare Żegrze 161 (przy Straży Pożarnej), prace przygotowawcze (ziemne) pod nowe nasadzenia,
 • podlewanie nowych nasadzeń na os. Stare Żegrze 20-22, obok pawilonu po KIK-u,
 • uprzątnięcie piasku z chodnika zlokalizowanego na tyłach budynku nr 43-48 na os. Stare Żegrze (przy placach zabaw),
 • przycięcie gałęzi nad nowo utworzonymi miejscami parkingowymi.

Posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 13.05.2024 r. Magdalena Grala, Kierownik Osiedli poinformowała, że od 06.05.2024r. pan Grzegorz Ożarek będzie pełnił funkcję p.o. Zastępcy Kierownika Osiedli, Kierownika Działu Technicznego.

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan przeanalizowało możliwości techniczne i finansowe związane z realizacją rozwiązań mających na celu zmianę obecnego systemu rozliczania kosztów zużycia gazu. Rozważana była:

 • przebudowa instalacji gazowej wraz z montażem indywidualnych urządzeń pomiarowych gazu, lub
 • całkowita likwidacja instalacji gazowej w budynku i przejście na korzystanie tylko z energii elektrycznej, lub
 • pozostawienie dotychczasowych rozwiązań.

Przeprowadzono analizę przebudowy instalacji elektrycznej trzyfazowej oraz przebudowę instalacji gazowej dla budynków na os. Polan 1-5 oraz os. Stare Żegrze 2-5. Powyższa analiza została przedstawiona i omówiona na posiedzeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan. Biorąc pod uwagę olbrzymie koszty związane z realizacją dwóch pierwszych propozycji oraz opinię Rady Osiedli, Kierownictwo Osiedli zdecydowało pozostawić dotychczasowe rozwiązanie.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się w czerwcu.

Maj 2024 na osiedlu Pomet

W maju na osiedlu odbyły się koszenia oraz przeprowadzono rewitalizację zieleni przy budynku na ul. Krańcowej 52 oraz na ul. Nadolnik 2-3.

Rozpoczęto prace związane z budową nowego chodnika oraz wymianą starych chodników w obrębie budynków przy ul. Krańcowej.

Na ul. Warszawskiej przeprowadzono wymianę zadaszeń dwóch wiat śmietnikowych.

W dalszym ciągu kontynuowany jest remont balkonów w budynkach wysokich.

Rada Osiedla odbyła swój dyżur 6 maja, a na posiedzeniu spotkała się 16.05.24 r., gdzie omawiano sprawy bieżące osiedla i zgłaszane przez mieszkańców tematy. W związku z ogłoszonym konkursem na najbardziej ukwiecony balkon, zespół oceniający dokoła analizy w terenie, żeby ocenić tegoroczne wysiłki “balkonowych” ogrodników.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 13.06.2024 r.

Maj 2024 na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych

Firma konserwująca zieleń w maju zajęła się koszeniem wszystkich trawników na terenie osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych. Otrzymaliśmy zgodę z Urzędu Miasta Poznania Wydziału Klimatu i Środowiska na usunięcie kilku drzew z terenu os. Jagiellońskiego. Nowe nasadzenia muszą być wykonane do 30 listopada 2024 r.

W budynku na os. Powstań Narodowych 1 rozpoczęto prace związane z wymianą poszycia dachowego. Rozstrzygnięto przetarg na remont balkonów na os. Powstań Narodowych 3-7. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne na os.Jagiellońskim 56-61. Rozpoczęliśmy prace związane z naprawą dróg wewnętrznych na naszych osiedlach.

Posiedzenie Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych odbyło się 20.05.2024 r. Omawiane były bieżące sprawy dotyczące osiedli. 22-24 maja br. odbyły się Walne Zgromadzenia Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych.

Następne posiedzenie Rady Osiedli odbędzie się 13.06.2024 r.

Maj 2024 na osiedlu Piastowskim

W maju 2024 roku na ul. Kórnickiej wykonano rekultywację terenu po remoncie sieci kanalizacyjnej.

Kontynuowano prace remontowe pokrycia dachowego na os. Piastowskim 57-60.

Nadal prowadzone były prace związane z ograniczeniem dostępu osobom niepożądanym do wiat śmietnikowych. W wiatach na os. Piastowskim 43, 54, 84, 85, 91, 107 i 111 wykonano wewnątrz wiat instalację elektryczną. Na os. Piastowskim 62 zaprojektowano i wykonano instalację fotowoltaiczną na panelach solarnych, służącą do zasilania czytników chipów oraz elektrozaczepów do wiaty.

Rozpoczęto modernizację zejść do dźwigu osobowego na os. Piastowskim 57-59. W ramach prac są także wymieniane poręcze.

W budynku os. Piastowskie 56-62 wykonano obróbkę okien piwnicznych po ich wymianie. Położono tynk zewnętrzny i pomalowano otwory okienne.

Rozpoczęto wymianę legalizacyjną wodomierzy w wejściu na os. Piastowskim 23.

W maju br. rozpoczął się 5-letni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących osiedla oraz remont loggii na os. Piastowskim 66-67.

W nieruchomościach 3, 5, 6 i 9 rozpoczął się montaż turbowentów poprawiających ciąg wentylacyjny. Na niskich blokach zainstalowane zostanie 10 sztuk w każdej nieruchomości, natomiast w nieruchomości 5 obejmującej budynek 56-62 – 28 sztuk.

Wokół budynków 2-4 oraz 8-10 przywrócono drożność sieci kanalizacyjnej drenażowej.

W piwnicach budynków na os. Piastowskim 49-51, 68-69, 70-71, 72-73, 82-84, 107-108 oraz 109-110 wymieniono uszkodzone zawory pod pionami zimnej i ciepłej wody.

Na terenach zieleni przeprowadzono przecinkę drzew i krzewów na życzenie mieszkańców, pielenie klombów oraz koszenie trawy.

W dniach 20-22 maja odbyły się na os. Piastowskim obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Obecni mieszkańcy osiedla podjęli uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły.

Posiedzenie Rady Osiedla Piastowskiego odbyło się 13 maja 2024 roku.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Kierownictwo poinformowało o sprawach bieżących. Podsumowano akcję sprzątania świata z okazji Światowego Dnia Ziemi, podczas której posprzątano skwer przy Rondzie Rataje.

Omówiono wyniki ankiety dotyczącej Spółdzielczej Strefy Parkowania. Frekwencja na wszystkich osiedlach wyniosła 37,57%, przy czym na os. Piastowskim 34,86%.

Poinformowano o przeprowadzonych przetargach na:

 • okresową roczną kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących wraz z robotami towarzyszącymi,
 • dostawę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego,
 • okresową pięcioletnią kontrolę instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących,
 • remont loggii wraz z wymianą balustrad na os. Piastowskim 28-29, 66-67, 107-108,
 • wymianę dwóch dużych dźwigów osobowych na os. Piastowskim 23 i 99,
 • dostawę i montaż nasad kominowych typu turbowent wraz z dociepleniem kominów wentylacyjnych w budynkach na os. Piastowskim 2-35, 43-73, 82-114, 18-19 i 56-57,
 • dostawę i  montaż stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych,
 • remont wewnętrznej linii zasilającej w budynku mieszkalnym na ul. św. Rocha 2a-c.

Przedstawiono firmy, które wyłoniono w przetargach, terminy zakończenia przetargów oraz rozpoczęcia prac.

Przedstawiono informacje z przebiegu dyżurów Rady Osiedla z 8 kwietnia oraz 6 maja 2024 roku. Zgłosiły się trzy osoby. Przedstawiono wniosek o zamontowanie ławki  i obniżenie trzepaka.

Następne posiedzenie Rady Osiedla odbędzie się 10.06.2024 roku.