Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę podposadzkowej kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączami w budynkach 5-kondygnacyjnych na os. Piastowskim 2-4, 14-15, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35, 66-67, 68-69, 70-71, 72-73, 107-108, 109-110, 111-112, 113-114 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 75.000,00 zł do 18.03.2019 r.
Termin składania ofert – do 19.03.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.03.2019 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla – nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.