Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego wraz z pomiarami w budynkach mieszkalnych i pawilonach na os. Piastowskim i Poligrodzie w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 7.800,00 zł do 18.03.2019 r. Termin składania ofert – do 19.03.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.03.2019 r.

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla (pok. nr 11) w godz. 10:00-12:00 po wpłaceniu 150 zł brutto przelewem na konto Kierownictwa Osiedla – nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.