Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie podniesienia balustrad balkonowych w 2 budynkach na osiedlach: Jagiellońskim 5-6 i Powstań Narodowych 15-21 w Poznaniu.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 06.05.2019 r., godz. 13.00, otwarcie oferty nastąpi w dniu 06.05.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty, wysokości i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”. Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Osiedli (tel. 61 877 39 31). Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 80 zł w pokoju nr 5 (tel. 61 877 39 31) wyłącznie w godz.10.00-13.00. Rozpatrywane będą tylko oferty opracowane wg powyższych danych.

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.