Kierownictwo osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

remont balkonów i tarasów z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych na os. Stare Żegrze i Polan w Poznaniu w roku 2023.

Zadanie 1
Wysokość wadium: 3 700,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 r.

Zadanie 2
Wysokość wadium: 1 500,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 r.

Zadanie 3
Wysokość wadium: 1 100,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 r.

Zadanie 4
Wysokość wadium: 2 200,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 r.

Zadanie 5
Wysokość wadium: 1 500,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 r.

Oferta powinna odpowiadać  wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu  dowodu  wpłaty na starezegrze@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO BP  59 1020 4027 0000 1702 0035 4142 w wysokości 300 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do 07.07.2023 r. przelewem na podane wyżej konto. Oferty za wybrane zadania należy składać w siedzibie  Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan w Poznaniu osiedle Stare Żegrze 41-42, do 10.07.2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2023 r. o godz. 1700 w pomieszczeniu Rady Osiedli Stare Żegrze i Polan, os. Stare Żegrze 49A, Poznań

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.