Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu 61-148 Poznań os. Piastowskie 16, tel. 61 879 04 11 ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę pawilonów i obiektów handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą na os. Jagiellońskim w Poznaniu (etap 1) do realizacji w roku 2017.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odbierać w siedzibie Spółdzielni, pokój 416 w godz. 10:00-14:00 po przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście zł). Materiały ofertowe wydawane będą osobom upoważnionym za pokwitowaniem, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr 61 879 04 11 w. 334.

Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie przelewem na konto Spółdzielni wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16 pok. 18 (kancelaria) do dnia 23 marca 2017 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2017r. o godz. 15:00 w Klubie Pracownika na os. Piastowskim 16 w Poznaniu. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Ryszard Frąckowiak tel. 61 879 04 11 w. 334.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.