Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu poszukuje firm do wykonania:

audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnego z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Audytem energetycznym zgodnym z normą PN-EN 16247 objętych będzie 287 budynków mieszkalnych i 77 budynków użytkowych. Szczegółowych informacji udzieli Dział Techniczny Spółdzielni.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Maciej Zieliński tel. 618-790-411 w 303. Zapytania można składać na adres e-mailowy Spółdzielni: biuro@osiedlemlodych.pl.

Informacje o zainteresowanych wykonaniem audytu firmach zawierające:

  • dane oferenta,
  • liczbę pracowników wykonujących audyty (z podaniem wykształcenia i uprawnień zawodowych),
  • proponowany termin wykonania (nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r.),
  • zestawienie dotychczasowych realizacji z lat 2014-2016 (audyty energetyczne dla potrzeb termomodernizacji oraz charakterystyki energetyczne z podaniem ilości i kubatury ogrzewanej budynków)

należy złożyć w terminie do 4 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, pok. 18 (Kancelaria) w zamkniętych kopertach z napisem „Audyt energetyczny przedsiębiorstwa SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu”. Powyższe informacje nie mogą zawierać proponowanej ceny za wykonanie audytu.

Wybrane firmy zostaną zaproszone do II etapu przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.