Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

modernizację instalacji wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w budynku mieszkalnym na ul. św. Rocha 2 a-c w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 10 000,00 zł do 28.05.2024 r.

Termin składania ofert – do 29.05.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 29.05.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Piastowskim 63 w Poznaniu

Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Termin realizacji zamówienia – do 09.12.2024 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61 222 38 55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.