Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Ocieplenie stropodachów w budynkach mieszkalnych 5-kondygnacyjnych materiałem z włókien celulozowych o gr. warstwy 15 cm:

Zadanie 1 – na osiedlu Jagiellońskim 1-2, 3-4, 5-6, 31-34, 35-41. Termin wykonania prac: 15.12.2023 r. Wadium 12 tys. zł;

Zadanie 2 – na osiedlu Oświecenia 8-13, 14-19, 20-25, 29-34, 35-40, 41-46. Termin wykonania prac: 15.12.2023 r. Wadium 15 tys. zł.

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do 06.09.2023 r. do godz. 13.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi 06.09.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli – tel. 61 877 39 31.

Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu na konto: 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.