Kierownictwo Osiedla Rusa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg dwustopniowy na:

zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na os. Rusa 11.

(budynek wysoki XVIII kondygnacji nadziemnych, całkowita powierzchnia dachu 724 m kw., średnioroczne zużycie energii 83718 kWh)

Oferty wstępne bez podania ceny zawierające:

  • dane oferenta,
  • wykaz osób skierowanych do realizacji projektu oraz wykonawstwa instalacji fotowoltaicznej wraz z uprawnieniami,
  • proponowany termin wykonania, w tym przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
  • zestawienie dotychczasowych realizacji oferenta z ostatnich 5 lat wykonanych z uzgodnieniem z rzeczoznawcą p.poż, z wyszczególnieniem ewentualnych realizacji na dachach płaskich budynków wysokich, budynkach wielorodzinnych lub budynkach użyteczności publicznej.

Wykaz powinien zawierać informacje o mocy zainstalowanej [kWp] oraz przewidywanej rocznej produkcji energii [kWh], należy złożyć w terminie do 14.08.2020, godz. 12:00 w Kierownictwie Osiedla Rusa
(os. Rusa 54) w zamkniętych kopertach z napisem „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku os. Rusa 11 – etap I”.

Oferty wstępne nie mogą zawierać kosztów instalacji, analiz ekonomicznych itp. Etap II przetargu jest przetargiem ograniczonym skierowanym do wybranych oferentów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.