Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę 917 sztuk wodomierzy ciepłej i zimnej wody z nakładką do odczytu zdalnego na os. Armii Krajowej w Poznaniu (Zadanie 07-22).

Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę, instalację i konfigurację systemu inkasenckiego do obsługi dostarczonych wodomierzy. Termin realizacji – do 31 października 2022 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2) lub elektronicznie po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118.

Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail armiikrajowej@osiedlemlodych.pl celem wystawienia faktury za materiały przetargowe. Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00 do 11 lipca br. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 12 lipca br. o godz. 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu bez podania przyczyny.