Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu  ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Zadanie nr 10-20/2020 – Malowanie znaków poziomych na drogach wewnętrznych i parkingach na osiedlu Rzeczypospolitej w Poznaniu
  • Zadanie nr 11-20/2020 – Malowanie znaków poziomych na drogach wewnętrznych i parkingach na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu
  • Zadanie nr 12-20/2020 – Malowanie znaków poziomych na drogach wewnętrznych i parkingach na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej w Poznaniu
  • Zadanie nr 14-20/2020 – Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w węzłach cieplnych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu  Rzeczypospolitej w Poznaniu
  • Zadanie nr 15-20/2020 – Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w węzłach cieplnych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu Armii Krajowej w Poznaniu
  • Zadanie nr 16-20/2020 – Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w węzłach cieplnych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Kierownictwie Osiedli na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2) po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł netto + 23% VAT za specyfikację przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1202 0035 4118. Opłata dotyczy specyfikacji dla jednego zadania. Kopię przelewu wraz z dokładną nazwą firmy oraz numerem NIP należy bezwzględnie okazać przy odbiorze specyfikacji, celem wystawienia faktury za materiały przetargowe.

Oferty należy składać u Zamawiającego na os. Armii Krajowej 101 (pokój nr 2 lub 3) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00 do 24 lipca 2020 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

  • 27 lipca 2020 r. o godz. 14:00 – zadania nr: 10-20/2020; 11-20/2020; 12-20/2020
  • 27 lipca 2020r. o godz. 1500 – zadania nr: 14-20/2020; 15-20/2020; 16-20/2020.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.