Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Armii Krajowej 101, tel. 61 877 20 25, 877 48 58, ogłasza przetarg nieograniczony (powtórzony) na:

budowę dźwigu przyściennego przy pawilonie handlowo-usługowym na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, którą można odebrać w Administracji, os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 lub 2. Ofertę należy składać u Zamawiającego, os. Armii Krajowej 101, pokój nr 3 do dnia 14 września 2016 r. do godziny 8:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 14 września 2016 r. o godzinie 8:15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.