Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na:

budowę ekranu akustycznego przy myjni samochodowej na os. Polan w Poznaniu do realizacji w roku 2023.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia”, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na  biuro@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO V oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona jest w specyfikacji najpóźniej do dnia: 22.02.2023 r. przelewem na konto Spółdzielni – nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 23.02.2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 23.02.2023 r. o godz. 15:15 w siedzibie Zarządu Spółdzielni, os. Piastowskie 16, w Klubie Pracownika.

Termin końcowy realizacji zamówienia: 15.06.2023 r.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

  • p. Arkadiusz Kasperek, tel. 61 879 04 11, w. 317, arkadiusz.kasperek@osiedlemlodych.pl;
  • p. Grzegorz Koralewski, tel. 61 879 04 11, w. 373, grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.