Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16 61-148 Poznań, tel. 61 879 04 11/ fax. 61 877 53 01, ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę pawilonów i obiektów handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą na os. Jagiellońskim w Poznaniu (etap 1) do realizacji w roku 2017

w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia”  którą można odbierać w siedzibie Spółdzielni, pokój 416 w godz. 10:00-14:00 po przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych). Materiały ofertowe wydawane będą osobom upoważnionym za pokwitowaniem, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr 61 879 04 11, wew. 334.

Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie przelewem na konto Spółdzielni wadium w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 27 lutego 2017 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2017 r. o godz. 15:00 w Klubie Pracownika na os. Piastowskim 16 w Poznaniu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Ryszard Frąckowiak tel. 61 879 04 11. wew. 334. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.