Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę windy z robotami towarzyszącymi os. Lecha 43 w Poznaniu do realizacji w roku 2018.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odbierać w siedzibie Spółdzielni (pokój 416 w godz. 10.00-14.00) po przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście zł). Materiały ofertowe wydawane będą osobom upoważnionym za pokwitowaniem po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr 61 879 04 11 w. 317. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie przelewem na konto Spółdzielni wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16 pok. 18 (kancelaria) do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 14.00 w Klubie Pracownika na os. Piastowskim 16 w Poznaniu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Arkadiusz Kasperek tel. 61 879 04 11 w. 317. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.