Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” ogłasza przetarg nieograniczony na:

budowę windy z robotami towarzyszącymi os. Lecha 43 w Poznaniu do realizacji w roku 2018.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą można odbierać w siedzibie Spółdzielni (pok. 416) w godz. 10:00-14:00 po przedstawieniu dowodu wpłaty, której należy dokonać w kasie Spółdzielni w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście zł). Materiały ofertowe wydawane będą osobom upoważnionym za pokwitowaniem po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr 61 879 04 11, w 317.

Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie przelewem na konto Spółdzielni wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu – os. Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 8 maja 2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 8 maja 2018 r. o godz. 14:00 w Klubie Pracownika na os. Piastowskim 16 w Poznaniu.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Arkadiusz Kasperek (tel. 61 879 04 11, w. 317).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.