Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień” obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, na:

docieplenie ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego os. Orła Białego 4 w Poznaniu wraz z robotami towarzyszącymi do realizacji w roku 2023.

Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na  biuro@osiedlemlodych.pl. Wpłatę należy dokonać przelewem na konto PKO V oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdą specyfikację.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, którego wysokość określona została w specyfikacji zamówienia najpóźniej do 8 marca 2023 roku przelewem na konto Spółdzielni nr 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy bezwzględnie dołączyć do materiałów ofertowych.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, osiedle Piastowskie 16, pok. 18 (kancelaria) do 9 marca 2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 9 marca 2023 r. o godz. 15:15 w siedzibie Zarządu  Spółdzielni, osiedle Piastowskie 16, w Klubie Pracownika.

Termin realizacji zamówienia: 30 września 2023 r.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:

  • p. Arkadiusz Kasperek, tel. 61 879 04 11 w. 317, arkadiusz.kasperek@osiedlemlodych.pl
  • p. Grzegorz Koralewski, tel. 61 879 04 11 w. 373, grzegorz.koralewski@osiedlemlodych.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.