Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

docieplenie ściany szczytowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Tysiąclecia 14 w Poznaniu.

Termin realizacji zadania – do 31.08.2024 r.
Termin wpłaty wadium – 10.000,00 zł do 03.01.2024 r.
Termin składania ofert – do 4.01.2024 r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi 4.01.2024 r. o godz. 15.00 w siedzibie Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia os. Tysiąclecia 70 w Poznaniu.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, którą zainteresowani otrzymają za odpłatnością (250,00 zł brutto, płatne przelewem na konto PKO BP SA V/O Poznań 54 1020 4027 0000 1902 0035 4134) w Dziale Technicznym w godz. 8.00 – 14.00, tel. 61 876 00 56.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.