Kierownictwo Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę i montaż nasad kominowych typu turbowent wraz z podstawą zbiorczą redukcyjną oraz dociepleniem kominów wentylacyjnych w budynkach na os. Piastowskim 2-35, 43-73, 82-114 w Poznaniu.

Kwota i termin wpłaty wadium – 5 000,00 zł do 11.04.2023 r.
Termin składania ofert – do 12.04.2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 12.04.2023 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego na os. Piastowskim 63 w Poznaniu. Szczegółowe dane o zakresie robót i sposobie przygotowania oferty, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą zainteresowani mogą odebrać w sekretariacie Kierownictwa Osiedla lub uzyskać w wersji elektronicznej po wpłaceniu 800,00 zł brutto (słownie: osiemset zł 00/100) przelewem na konto Kierownictwa Osiedla – nr 57 1020 4027 0000 1102 0035 4084.

Termin realizacji zamówienia – do 22.12.2023 r.

Osobą uprawioną do kontaktu z oferentami jest: Adam Kostecki, tel. 61 222 38 55, adam.kostecki@osiedlemlodych.pl.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.